Loading...

Bài 4, 5, 6 trang 64, 65 SGK Sinh 12

Bài 4. Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ……. Val-Trp-Lys-Pro…

Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau :

Val : GUU ; Trp : UGG ; Lys : AAG ; Pro : XXA

a)    Bao nhiêu côđon cần cho việc đặt các axit amin này vào mã hoá cho chuỗi đoạn pôlipeptit được tổng hợp đó?

b)    Viết trình tự các nuclêôtit tương ứng trên mARN.

Trả lời:

Từ bảng mã di truyển

a)Các côđon GGU, GGX, GGA, GGG trong mARN đều mã hoá glixin.

b)Có hai côđon mã hoá lizin

-Các côđon trên mARN: AAA, AAG;

-Các cụm đối mã trên tARN:UUU, UUX

c) Côđon AAG trên mARN được dịch mã thì lizin được bổ sung vào chuỗi pôlipeptit.

 

Bài5. Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

… XAUAAGAAUXUUGX….

a)    Viết trình tự nuclêôtit của ADN đã tạo ra đoạn mARN này.

b)    Viết 4 axit amin có thể được dịch mã từ điểm khởi đầu cùa đoạn mARN trên.

c)    Cho rằng đột biến thay thế nuclêôtit xảy ra trong ADN ban đầu làm cho nuclêôtit thứ 3 là u của mARN được thay bằng G:

5”….. XAG* AAGAAỨXUUGX..T,.. .3”

Hãy viết trình tự axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen bị biến đổi trên.

d)    Cho rằng việc bổ sung thêm 1 nuclêôtit xảy ra trong ADN ban đầu làm cho G được bổ sung thêm vào giữa nuclêôtit thứ 3 và thứ 4 của mARN này:

…..XAUG*AAGAAUXUUGX….

Hãy viết trình tự axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen bị biến đổi trên.

e)    Trên cơ sở những thông tin ở (c) và (d), loại đột biến nào trong ADN có ảnh hưởng lớn hơn lên prôtêin được dịch mã (thay thế nuclêôtit hay thêm nuclêôtit)? Giải thích.

Trả lời:

a)    mARN:                  5’XAU AAG AAU XUU GX 3′

Mạch ADN khuôn: 3′ GTA TTX TTA GAA XG 5′

b)    His Liz Asn Lix

c)     5′ XAG’ AAG AAƯ xuu GX 3’

Glu Liz Asn Liz

d)    5′ XAU G’AA GAA uxu UGX 3’

His Glu Glu Ser Lys

e)    Trên cơ sở những thông tin ở (c) và (d), loại đột biến thêm 1 nuclêôtit trong ADN có ảnh hưởng lớn hơn lên prôtêin do dịch mã, vì ở (c) là đột biến thay thế U bằng G’ ở cỏđon thứ nhất XAU —> XAG’, nên chịu ảnh hưởng tới 1 axit amin mà nó mã hoá (nghĩa là côđon mã hoá His thành côđon mã hoá Glu), còn ở (d) là đột biến thêm 1 nuclêôtit vào đầu côđon thứ hai, nên từ vị trí này. khung đọc dịch đi 1 nuclêôtit nên ảnh hưởng (làm thay đổi) tất cả các côđon từ vị trí thêm và tất cả các axit amin từ đó cũng thay đổi.

Bài 6. Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 10. Dự đoán xem có bao nhiêu NST có thể được dự đoán ở:

A. Thể một                         C. Thể ba                       E. Thể bốn

B. Thể ba kép                     D. Thể không

Trả lời:

Theo đề ra, 2n = 10 => n = 5.

a)    Số lượng NST ở thể 1 là 2n — 1 → (2 X 5) – 1 = 9.

b)    Số lượng NST ở thể 3 là 2n + 1 → (2 X 5) + 1 = 11.

c)     Sổ lượng NST ở thể 4 là 2n + 2 → (2 X 5) + 2 = 12.

d)    Sô’ lượng NST ở thể 3 kép là 2n + 1 + 1 → (2 X 5) + 1 + 1 = 12.

e)     Số lượng NST ở thể không là 2n — 2 → (2 X 5) – 2 = 8.

Loading...

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 36, 37 SGK Sinh 12
I. Các câu hỏi trong bài Tại sao chỉ bẳng việc phân tích kết quả của các phép lai, Menđen lại có thể biết được bên trong tế bào của cơ thể có một cặp ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 3, 4 Trang 58 SGK Sinh 12
Bài 3. Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào? Trả lời: Nói cô ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Sinh 12
Bài 1. Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menđen. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
Tính quy luật của hiện tượng di truyền- sách giáo khoa sinh học lớp 12 cũ
Tính quy luật của hiện tượng di truyền- sách giáo khoa sinh học lớp 12 cũ
    TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GENI. TƯƠNG TÁC GEN:- Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen thuộc các lôcut khác nhau (gen không alen) trong quá trình hình thành một ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 4, 5, 6, 7 trang 67 SGK Sinh 12
Bài 4. Người ta lai một con ruồi cái mắt nâu và cánh ngắn, lấy từ dòng ruồi thuần chủng với một con ruồi đực thuần chủng có mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 4, 5, 6 trang 64, 65 SGK Sinh 12
Bài 4. Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro... Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau : Val : GUU ; Trp : UGG ; ...
Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Sách và tư liệu
Phụ nữ Phương Đông
Phụ nữ Phương Đông
PHỤ NỮ PHƯƠNG ĐÔNG(https://www.google.com.vn/search?q=nụ+cười+việt+nam)Phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia bảo vệ đất nước chống sự xâm lược của chủ ...
THỐNG CHẾ LIÔTÂY VÀ BẢN TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN
No img
THỐNG CHẾ LIÔTÂY VÀ BẢN TUYÊN NGÔN NHÂN QUYÊNThủ hiến xứ Marốc cho bản đại hiến chương của giai cấp ...
Vật lý 12_Đề luyện kỹ năng_Chuyên Vinh lần 3-2015_có Đa_Ngày thực hiện_3/6/2016
Vật lý 12_Đề luyện kỹ năng_Chuyên Vinh lần 3-2015_có Đa_Ngày thực hiện_3/6/2016
To like and dislike the same things, that is indeed true friendship
Tình cảnh nông dân An Nam
No img
TÌNH CẢNH NÔNG DÂN AN NAMNgười An Nam nói chung, phải è cổ ra mà chịu những công ơn bảo ...
Thiện bất chuyên mỹ – Đắc Nhân Tâm
No img
Thiện Bất Chuyên MỹNhững ý kiến mà bạn tự kiếm thấy, có phải bạn tin hơn là những ý mà ...