no img nhan thanh
Lý thuyết: Đôi nét về lịch sử xã hội Ấn Độ cổ đại, về sự phát triển của triết học Ấn Độ
Sự tồn tại dai dẳng của công xã nông thôn và chế độ quốc hữu về ruộng đất là hai đặc điểm lớn nhất, ảnh hưởng tới toàn bộ các mặt của lịch sử Ấn ...
Chuyên mụcTriết học Ấn Độ Cổ Đại - Trung Đại
no img nhan thanh
Thời kỳ văn minh Sông Ấn (Indus)
Văn minh sông Indus hay văn hóa Harappa là một nền văn minh thành thị đã xuất hiện từ khoảng 2.500 năm tr. CN. Từ năm 1924, các nhà khảo cổ học tiến hành ...
Chuyên mụcTriết học Ấn Độ Cổ Đại - Trung Đại
no img nhan thanh
Thời kỳ xâm nhập của người Arya
Sau thời kỳ Harappa là thời kỳ Veda. Nó được phản ánh trong các tập sách mà nay gọi là Veda. Tập cổ nhất là Riveda (Các khúc hát du mục). Các tập Veda là ...
Chuyên mụcTriết học Ấn Độ Cổ Đại - Trung Đại
no img nhan thanh
Thế kỷ thứ VI – IV tr. CN
Đây là thời kỳ hình thành các quốc gia ở Ấn Độ. Đầu thế kỷ thứ VI tr. CN. Bắc Ấn Độ có nhiều quốc gia (đế chế hay cộng hòa) nhỏ, độc lập ...
Chuyên mụcTriết học Ấn Độ Cổ Đại - Trung Đại
no img nhan thanh
Lý thuyết: Văn học Veda và triết học Veda
Veda là gì ? Veđa có nghĩa là hiểu biết. Đối với phái chính thống, Veda có nghĩa là những tri thức cao cả, thiêng liêng . Trong nghĩa cụ thể, Veda là một ...
Chuyên mụcTriết học Ấn Độ Cổ Đại - Trung Đại
no img nhan thanh
Triết học Mimànsà
Mimànsà được gọi là Pùrva Mimànsã. Kinh điển đầu tiên của hệ thống Mimànsà là Mimànsà - sùtra, gồm 2500 châm ngôn, được coi là của Jaimina. Nhưng khó mà xác định niên đại ...
Chuyên mụcTriết học Ấn Độ Cổ Đại - Trung Đại
no img nhan thanh
Triết học Vedànta
Một hệ thống triết học lớn khác nảy sinh, coi như kế tục Veda, là Vedànta. Vedànta nghĩa là "kết thúc Veda" (Trung Quốc dịch là Viên thành Vệ - đà) với ý nghĩa ...
Chuyên mụcTriết học Ấn Độ Cổ Đại - Trung Đại
no img nhan thanh
Đạo Jaina
Là một thứ tôn giáo (Jainisme) được xác lập gần như cùng thời với Phật giáo. Người sáng lập là Mahàvìra (Đại anh hùng), còn có hiệu là Jina (Chiến thắng). Tên Jaina là tên ...
Chuyên mụcTriết học Ấn Độ Cổ Đại - Trung Đại
no img nhan thanh
Phật giáo
Người sáng lập Phật giáo là Buddha (Trung Quốc dịch là Phật), có nghĩa là "giác ngộ". Theo Jataka (Phật bản sinh kinh), Buddha vốn là một thái tử, tên là Siddhàrta (Trung Quốc dịch ...
Chuyên mụcTriết học Ấn Độ Cổ Đại - Trung Đại