Marketing chiều sâu tạo ra chu kì phát triển
Marketing chiều sâu tạo ra chu kì phát triển
Trong thế giới lý tưởng, sản phẩm của bạn sẽ duy trì việc cung cấp nét đặc sắc độc đáo có sức cạnh tranh. Như vậy, quả thực rất tốt, nhưng trong thế giới hiện thực, khách hàng, kỹ thuật, ...
Giáo dục đại họcMarketting chiều sâu, marketing thuyết phục
no img nhan thanh
Nhận thức của Hồ Chí Minh về tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Câu hỏi. Nhận thức của Hồ Chí Minh về tính tất yêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Trả lời: -   Hồ Chí Minh đã tiếp thu vận dụng sáng tạo lý luận ...
Giáo dục đại họcChương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
no img nhan thanh
Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước
Câu hỏi. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước? Trả lời: Trước hết, nói về quan điểm của Hồ Chí Minh ...
Giáo dục đại họcChương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
no img nhan thanh
Các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu hỏi. Các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Trả lời: Một là, nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức. Đối với ...
Giáo dục đại họcChương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới
no img nhan thanh
Tư tưởng Pháp gia
Cuối thời Chiến Quốc là giai đoạn hình thành quan hệ sản xuất phong kiến. Giai cấp địa chủ đã giành được vai trò chủ đạo ở cơ sở hạ tầng của xã hội, ...
Giáo dục đại họcTriết học Trung Quốc cổ đại, trung đại
no img nhan thanh
Phân tích sự phát triển nhảy vọt về lực lượng sản xuât của chủ nghĩa tư bản hiện đại?
Sự phát triển nhảy vọt về lực lượng sản xuất của chủ nghĩa tư bản hiện đại được thể hiện trên các khía cạnh sau: Thứ nhất, cách mạng công nghệ thông tin (IT) và ...
Giáo dục đại họcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Phân tích hậu quả của khủng hoảng kinh tế?
Khủng hoảng kinh tế nổ ra làm cho năng lực sản xuất của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa bị phá hoại dữ dội; hàng lọat xí nghiệp bị đóng cửa, quy mô sản ...
Giáo dục đại họcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản? (CH66)
Trong công thức T - H - T’, trong đó T' = T + T. Vậy, giá trị thặng dư (T) do đâu mà có? Các nhà kinh tế học tư sản đã ...
Giáo dục đại họcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Hãy trình bày khái quát quan điểm duy vật biện chứng về nguồn gốc của ý thức?
Theo quan điểm duy vật biện chứng, ý thức có nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội. -     Nguồn gốc tự nhiên của ý thức Các yếu tố tạo thành nguồn gốc ...
Giáo dục đại họcThế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác - Lênin
no img nhan thanh
Lý thuyết: Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
Tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa là một tiến trình lịch sử lâu dài, khó khăn và gian khổ với mục đích cuối cùng là bảo đảm thành công sự nghiệp xây dựng ...
Giáo dục đại họcLý luận của chủ nghĩa Mac - Lê nin về chủ nghĩa xã hội
no img nhan thanh
Đường lối đổi mới trên các lĩnh vực
a)     Đường lối phát triển kinh tế -       Đường lối công nghiệp hoá: + Sự cần thiết phải công nghiệp hóa: V.I.Lênin khẳng định: “Cơ sở kinh tế duy nhất có thể có ...
Giáo dục đại họcChương III: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam
Trang 1 của 59 trang12345...102030...Trang sau »