no img nhan thanh
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khoá II (tháng 1-1959) và đường lối cách mạng miền Nam?
Bối cảnh lịch sử: -     Sau Hiệp định Giơnevơ, ở miền Nam, Mỹ - Diệm thi hành chính sách tàn bạo. phátxít hoá, trắng trợn vi phạm Hiệp định Giơnevơ, tổ chức tổng tuyển ...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamChương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975)
no img nhan thanh
Đánh giá sự thực hiện đường lối
Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta đã có nhiều đổi mới góp phần xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo ...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamChương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị
no img nhan thanh
Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu a)           Khái niệm "đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3-2-1930. Đảng là đội tiên phong của ...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamChương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
no img nhan thanh
Hoàn cảnh lịch sử
a) Tình hình thế giới Từ thập niên 70 của thế kỷ XX, sự tiến bộ nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã thúc đẩy lực lượng sản xuất ...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamChương VIII: Đường lối đối ngoại
no img nhan thanh
Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng
Đại hội lần thức IV của Đảng (tháng 12-1976) xác định nhiệm vụ đối ngoại: "ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn những vết thương chiến ...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamChương VIII: Đường lối đối ngoại
no img nhan thanh
Hoàn cảnh lịch sử
a) Tình hình thế giới Từ thập niên 70 của thế kỷ XX, sự tiến bộ nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã thúc đẩy lực lượng sản xuất ...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamChương VIII: Đường lối đối ngoại
no img nhan thanh
Lý thuyết: Đường lối đối ngoại
Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo chính quyền, Đảng đã hoạch định đường lối đối ngoại ...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamChương VIII: Đường lối đối ngoại
no img nhan thanh
Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Ngay từ khi mới ra đời. Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, chủ trương đoàn kết các dân tộc ...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamChương VIII: Đường lối đối ngoại
no img nhan thanh
Thời kỳ trước đổi mới (II.1.cVII)
a) Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội Giai đoạn 1945- 1954: Ngay sau Cách mạng Tháng Tám và trong những năm thực hiện nhiệm vụ kháng chiến, kiến ...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamChương VII: Đường lối cây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội
no img nhan thanh
Lý thuyết: Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội
Các vấn đề xã hội trình bày trong chương này bao gồm nhiều lĩnh vực như: việc làm, thu nhập, bình đẳng xã hội, khuyến khích làm giàu, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức ...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamChương VII: Đường lối cây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội
no img nhan thanh
Trong thời kỳ đổi mới
a) Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa Từ Đại hội VI đến Đại hội XI, Đảng ta đã hình thành từng bước nhận thức mới ...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamChương VII: Đường lối cây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội
no img nhan thanh
Thời kỳ trước đổi mới
a) Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hóa mới -  Trong những năm 1943-1954: Đầu năm 1943, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La (Đông Anh, Hà Nội) ...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamChương VII: Đường lối cây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội
no img nhan thanh
Đường lối và chủ trương của Đảng giải quyết các vấn đế xã hội?
Các vấn đề xã hội bao gồm nhiều lĩnh vực như: giải quyết việc làm, thu nhập, bình đẳng xã hội, khuyến khích làm giàu, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ, cung ...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamChương VII: Đường lối cây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội
no img nhan thanh
Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
    Quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nền văn hoá thời kỳ trước đổi mới Khái niệm văn hoá chủ yếu được hiểu theo nghĩa hẹp: "Văn hoá là đời ...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamChương VII: Đường lối cây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội
no img nhan thanh
Trong thời kỳ trước đổi mới (II.2.cVII)
a) Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội Tại Đại hội VI, lần đầu tiên Đảng ta nâng các vấn đề xã hội lên tầm chính sảch ...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamChương VII: Đường lối cây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội
no img nhan thanh
Lý thuyết: Quá trình nhận thức và nội đường dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa
Kế thừa kiến thức của các môn học trước, trong chương này khái niệm văn hóa được dùng theo nghĩa rộng: "Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh ...
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamChương VII: Đường lối cây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội
Trang 1 của 6 trang12345...Trang sau »