Di truyền học người
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 91 SGK Sinh 12
Bài 1. Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phênimkêto niệu ở người. Trả lời: Gen bị đột biến —» không tổng hợp được enzim chức năng —> phêninalanin không được chuyển ...
Chuyên mụcDi truyền học người
no img nhan thanh
Bài 3, 4, trang 91 SGK Sinh 12
Bài 3. Vì sao người ta không phát hiện được các bệnh nhân có thừa các nhiễm sắc thể NST số 1 hoặc số 2 (những NSTcó kích thước lớn nhất trong bộ NST ...
Chuyên mụcDi truyền học người
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 96 SGK Sinh 12
Bài 1. Gánh nặng di truyền trong các quần thể người được biểu hiện như thế nào?  Trả lời: — Gánh nặng di truyền là sự tồn tại trong vốn gen của quần thể ...
Chuyên mụcDi truyền học người
no img nhan thanh
Bài 3, 4 trang 96 SGK Sinh 12
Bài 3. Nêu một số vấn đề xã hội của Di truyền học. Trả lời: 1. Vấn đề di truyền khả năng trí tuệ - Tính di truyền có ảnh hưởng nhất định tới ...
Chuyên mụcDi truyền học người
no img nhan thanh
Bài 1, 2, 3 trang 102 SGK Sinh 12
Bài 1. Hãy điền các chú thích thích hợp vào bên cạnh các mũi tên nêu trong sơ đồ dưới đây để minh hoạ quá trình di truyền ở mức độ phân tử: Bài ...
Chuyên mụcDi truyền học người
DI TRUYỀN Y HỌC
DI TRUYỀN Y HỌC
DI TRUYỀN Y HỌCI. DI TRUYỀN Y HỌC:- Là khoa học nghiên cứu và ngăn ngừa hậu quả của các bệnh di truyền.- Có 2 nhóm bệnh di truyền ở người: bệnh di truyền phân tử và bệnh di truyền ...
Chuyên mụcDi truyền học người
no img nhan thanh
BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC
BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI  VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌCI. BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI:- Do nguyên nhân di truyền và đặc biệt là nhân tố môi trường: các chất ...
Chuyên mụcDi truyền học người
no img nhan thanh
Bài 7, 8, 9 trang 102 SGK Sinh 12
Bài 7. Một quần thể khi nào thì được gọi là cân bằng di truyền (cân bằng Hacđi - Vanbec)? Trả lời: Một quần thể được gọi là cân bằng di truyền khi thỏa mãn ...
Chuyên mụcDi truyền học người
no img nhan thanh
Bài 4, 5, 6 trang 102 SGK Sinh 12
Bài 4. Cho một cây đậu Hà Lan có kiểu gen dị hợp tử quy định với kiểu hình hoa đỏ tự thụ phấn. Ở đời sau người ta lấy ngẫu nhiên 5 hạt ...
Chuyên mụcDi truyền học người
no img nhan thanh
Bài 1, 2, 3 trang 102 SGK Sinh 12
Bài 1. Hãy điền các chú thích thích hợp vào bên cạnh các mũi tên nêu trong sơ đồ dưới đây để minh hoạ quá trình di truyền ở mức độ phân tử: Bài ...
Chuyên mụcDi truyền học người
no img nhan thanh
Bài 3, 4 trang 96 SGK Sinh 12
Bài 3. Nêu một số vấn đề xã hội của Di truyền học. Trả lời: 1. Vấn đề di truyền khả năng trí tuệ - Tính di truyền có ảnh hưởng nhất định tới ...
Chuyên mụcDi truyền học người
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 96 SGK Sinh 12
Bài 1. Gánh nặng di truyền trong các quần thể người được biểu hiện như thế nào?  Trả lời: — Gánh nặng di truyền là sự tồn tại trong vốn gen của quần thể ...
Chuyên mụcDi truyền học người
no img nhan thanh
Bài 3, 4, trang 91 SGK Sinh 12
Bài 3. Vì sao người ta không phát hiện được các bệnh nhân có thừa các nhiễm sắc thể NST số 1 hoặc số 2 (những NSTcó kích thước lớn nhất trong bộ NST ...
Chuyên mụcDi truyền học người
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 91 SGK Sinh 12
Bài 1. Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phênimkêto niệu ở người. Trả lời: Gen bị đột biến —» không tổng hợp được enzim chức năng —> phêninalanin không được chuyển ...
Chuyên mụcDi truyền học người