Sinh học lớp 11
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 trang 123 Sinh 11
Câu 1. Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp. Trả lời: Hình 30.2. Sơ đồ câu tạo xináp hóa học. Câu 2. Chất trung gian hóa học có vai trò như thế ...
Sinh học lớp 11Cảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11
1. Quang hợp ở thực vật là gì ? Viết phương trình quang hợp tổng quát. Trả lời: Quang hợp ở cây xanh là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng Mặt Trời được diệp lục ...
Sinh học lớp 11Chuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 174
Câu 1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật Trả lời: -  Giống nhau: + Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ ...
Sinh học lớp 11Sinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 trang 9 SGK Sinh 11
1.. Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng? Trả lời: Rễ thực vật trên cạn sinh trưởng ...
Sinh học lớp 11Chuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3, trang 126 Sinh 11
Câu 1. Tập tính là gì? Trả lời: Tập tính là chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó động ...
Sinh học lớp 11Cảm Ứng
no img nhan thanh
Ôn tập chương II, III, IV
I. CẢM ỨNG -        So sánh cảm ứng của động vật và thực vật. Trả lời: + Giống nhau: Cơ thể thực vật và động vật đều có khả năng tiếp nhận kích thích ...
Sinh học lớp 11Sinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 SInh 11 trang 186
Câu 1. Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề gì trong sinh đẻ ở người? Trả lời: Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề vô sinh trong sinh đẻ ở người. Câu ...
Sinh học lớp 11Sinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 181
Câu 1. Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgesterôn ơstrôgen ) dư có thể tránh được mang thai, tại sao? Trả lời : Hằng ngày phụ nữ uống ...
Sinh học lớp 11Sinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 Sinh 11 trang 178
Câu 1. Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính, Trả lời: Sinh sản hữu tính khác với sinh sản vô tính là sinh sản hữu tính ...
Sinh học lớp 11Sinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 174
Câu 1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật Trả lời: -  Giống nhau: + Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ ...
Sinh học lớp 11Sinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 Trang 166
Câu 1. Thụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn? Trả lời: Thụ phân là quá trình vận chuyển hạt phân từ nhị đến núm nhụy. Có hai loại thụ phấn: + Tự thụ ...
Sinh học lớp 11Sinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5,6 Sinh 11 trang 162
Câu 1.Sinh sản là gì?                                                                                                         * Trả lời:   Sinh sản của thực vật là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm cho sự phái triển liên tục của loài. ...
Sinh học lớp 11Sinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 154
Câu 1 Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống. Trả lời: Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật ...
Sinh học lớp 11Sinh trưởng và phát triển
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 Sinh 11 trang 151
Câu 1. Phân biệt sinh trưởng và phát triển? Trả lời: -        Sinh trưởng ở cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích ...
Sinh học lớp 11Sinh trưởng và phát triển
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 trang 146 Sinh 11
Câu 1. Phát triển của thực vật là gì? Trả lời: Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với ...
Sinh học lớp 11Sinh trưởng và phát triển
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 trang 142 Sinh 11
Câu 1. Hoocmôn thực vật là gì?  Nêu các đặc điểm chung của chúng. Trả lời: Hoocmôn thực vật là các chât hữu cơ do thực vật tiết ra, có tác dụng điều tiết hoạt ...
Sinh học lớp 11Sinh trưởng và phát triển
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 trang 138
Câu 1. Sinh trưởng ở thực vật là gì ? Trả lời: Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do ...
Sinh học lớp 11Sinh trưởng và phát triển
Trang 1 của 4 trang1234