Sinh học lớp 11
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 trang 123 Sinh 11
Câu 1. Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp. Trả lời: Hình 30.2. Sơ đồ câu tạo xináp hóa học. Câu 2. Chất trung gian hóa học có vai trò như thế ...
Sinh học lớp 11Cảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11
1. Quang hợp ở thực vật là gì ? Viết phương trình quang hợp tổng quát. Trả lời: Quang hợp ở cây xanh là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng Mặt Trời được diệp lục ...
Sinh học lớp 11Chuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 174
Câu 1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật Trả lời: -  Giống nhau: + Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ ...
Sinh học lớp 11Sinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 trang 9 SGK Sinh 11
1.. Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng? Trả lời: Rễ thực vật trên cạn sinh trưởng ...
Sinh học lớp 11Chuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3, trang 126 Sinh 11
Câu 1. Tập tính là gì? Trả lời: Tập tính là chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó động ...
Sinh học lớp 11Cảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 SGK Sinh 11
Bài 1. Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp. Trả lởi: Pha ánh sáng của quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp ...
Sinh học lớp 11Chuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 Sinh 11 trang 178
Câu 1. Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính, Trả lời: Sinh sản hữu tính khác với sinh sản vô tính là sinh sản hữu tính ...
Sinh học lớp 11Sinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 trang 19 SGK Sinh 11
Bài 1.   Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng? Trả lời: Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt độ tăng cao, còn lá cây ...
Sinh học lớp 11Chuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 trang 132 Sinh 11
Câu 1. Sưu tập một số tài liệu, tranh ảnh về tập tính của động vật. Học sinh tự sưu tập. Câu 2. Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật có ý nghĩa ...
Sinh học lớp 11Cảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 trang 55 SGK Sinh 11
Câu 1: Hô hấp ở cây xanh là gì? Trả lời: Hô hấp là quá trình ôxi hóa nguyên liệu hô hâp (glucôzơ,„) đến C02, H20 và tích lũy lại năng lượng ở dạng ...
Sinh học lớp 11Chuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 181
Câu 1. Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgesterôn ơstrôgen ) dư có thể tránh được mang thai, tại sao? Trả lời : Hằng ngày phụ nữ uống ...
Sinh học lớp 11Sinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2 trang 24 SGK Sinh 11
Bài 1.  Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loại cây trồng ? Trả lời: Cần phàì bón phân với liều lượng ...
Sinh học lớp 11Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Trang 1 của 4 trang1234