no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11
1. Quang hợp ở thực vật là gì ? Viết phương trình quang hợp tổng quát. Trả lời: Quang hợp ở cây xanh là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng Mặt Trời được diệp lục ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 trang 9 SGK Sinh 11
1.. Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng? Trả lời: Rễ thực vật trên cạn sinh trưởng ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 SGK Sinh 11
Bài 1. Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp. Trả lởi: Pha ánh sáng của quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 trang 19 SGK Sinh 11
Bài 1.   Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng? Trả lời: Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt độ tăng cao, còn lá cây ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 trang 55 SGK Sinh 11
Câu 1: Hô hấp ở cây xanh là gì? Trả lời: Hô hấp là quá trình ôxi hóa nguyên liệu hô hâp (glucôzơ,„) đến C02, H20 và tích lũy lại năng lượng ở dạng ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 trang 27 SGK Sinh11
Bài 1.  Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được ?  Trả lời: Vì Nitơ là mộl nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu. Bài 2.  Vì sao trong mô thực ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2 trang 24 SGK Sinh 11
Bài 1.  Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loại cây trồng ? Trả lời: Cần phàì bón phân với liều lượng ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 trang 19 SGK Sinh 11
Bài 1.   Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng? Trả lời: Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt độ tăng cao, còn lá cây ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 trang 9 SGK Sinh 11
1.. Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng? Trả lời: Rễ thực vật trên cạn sinh trưởng ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 trang 31 SGK Sinh 11
bài 1.    Nêu các dạng ni tơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được. Trả lời: Các dạng nitơ có trong đất là nitơ vô cơ trong các muối khoáng ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 SGK Sinh 11
Câu 1. Cân bằng nội môi là gì? Trả lời: Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể. Câu 2. Tại sao cân bằng nội môi ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 trang 85 SGK Sinh 11
Câu 1. Tại sao tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng? Trả lời: Tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng nhờ: -        ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 75,76 SGK Sinh 11
Câu 1. Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn. Trả lời: Có động vật, có 4 hình thức trao đổi khí chủ yếu đó là: ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 trang 70 SGK Sinh 11
Câu 1. Nêu sự khác nhau cơ bản về ống tiêu hóa quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thực vật? Câu 2 . Tại sao thú ăn thực vật ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 trang 66 SGK Sinh 11
Câu 1. Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào. Trả lời: + Tiêu hóa nội bào là tiêu hóa thức ăn ở bên trong tế bào. ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 trang 47 SGK Sinh 11
Câu 1: Cường độ ánh sáng  ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào? Trả lời: Sự ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đối với quang hợp phụ thuộc vào nồng độ CO2. Khi ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 trang 50 SGK Sinh 11
Câu 1: Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật ? Vì sao ? Trả lời: Vì 90 - 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản ...
Chuyên mụcChuyển hóa vật chất và năng lượng
Trang 1 của 2 trang12