Ứng dụng di truyền học
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 78 SGK Sinh 12
Bài 1. Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào? Trả lời: - Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp: chọn giống từ ...
Chuyên mụcỨng dụng di truyền học
no img nhan thanh
Bài 3, 4, 5 trang 78 SGK Sinh 12
Bài 3. Nêu phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai. Trả lời: - Tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau - Cho lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm ...
Chuyên mụcỨng dụng di truyền học
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 82 SGK Sinh 12
Bài 1. Giả sử có một giống cây cà chua có gen A quy định một tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). Hãy nêu quy trình tạo thể đột biến có kiểu gen ...
Chuyên mụcỨng dụng di truyền học
no img nhan thanh
Bài 3, 4, 5 trang 82 SGK Sinh 12
Bài 3. Trình bày quy trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp lai tế bào xôma. Trả lời: Lai tế bào xôma hay dung hợp tế bào trần, cũng là một kĩ thuật ...
Chuyên mụcỨng dụng di truyền học
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 86 SGK Sinh 12
Bài 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì ... A. Nếu không có ...
Chuyên mụcỨng dụng di truyền học
no img nhan thanh
CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP
    CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA   TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢPI. TẠO GIỐNG THUẦN DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP- Biến dị tổ hợp xuất hiện do sự tổ hợp lại vật chất di ...
Chuyên mụcỨng dụng di truyền học
no img nhan thanh
TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
  TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀOI. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN1. Quy trìnhGây đột biến tạo giống mới là phương pháp sử dụng các tác nhân vật lí và hóa ...
Ứng dụng di truyền họcSinh học
no img nhan thanh
TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN
 TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GENI. KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ GEN- Công nghệ gen là một quy trình công nghệ dùng để tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới, ...
Chuyên mụcỨng dụng di truyền học
no img nhan thanh
Bài 3, 4, 5 trang 86 SGK Sinh 12
Bài 3. Trình bày phương pháp tạo động vật chuyển gen và những thành tựu tạo giống động vật biến đổi gen. Trả lời: -Để tạo ra một con vật chuvển gen, người ta thường ...
Chuyên mụcỨng dụng di truyền học
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 86 SGK Sinh 12
Bài 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì ... A. Nếu không có ...
Chuyên mụcỨng dụng di truyền học
no img nhan thanh
Bài 3, 4, 5 trang 82 SGK Sinh 12
Bài 3. Trình bày quy trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp lai tế bào xôma. Trả lời: Lai tế bào xôma hay dung hợp tế bào trần, cũng là một kĩ thuật ...
Chuyên mụcỨng dụng di truyền học
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 82 SGK Sinh 12
Bài 1. Giả sử có một giống cây cà chua có gen A quy định một tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). Hãy nêu quy trình tạo thể đột biến có kiểu gen ...
Chuyên mụcỨng dụng di truyền học
no img nhan thanh
Bài 3, 4, 5 trang 78 SGK Sinh 12
Bài 3. Nêu phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai. Trả lời: - Tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau - Cho lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm ...
Chuyên mụcỨng dụng di truyền học
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 78 SGK Sinh 12
Bài 1. Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào? Trả lời: - Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp: chọn giống từ ...
Chuyên mụcỨng dụng di truyền học