no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5,6 Sinh 11 trang 162
Câu 1.Sinh sản là gì?                                                                                                         * Trả lời:   Sinh sản của thực vật là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm cho sự phái triển liên tục của loài. ...
Chuyên mụcSinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 Trang 166
Câu 1. Thụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn? Trả lời: Thụ phân là quá trình vận chuyển hạt phân từ nhị đến núm nhụy. Có hai loại thụ phấn: + Tự thụ ...
Chuyên mụcSinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 174
Câu 1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật Trả lời: -  Giống nhau: + Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ ...
Chuyên mụcSinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 Sinh 11 trang 178
Câu 1. Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính, Trả lời: Sinh sản hữu tính khác với sinh sản vô tính là sinh sản hữu tính ...
Chuyên mụcSinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 181
Câu 1. Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgesterôn ơstrôgen ) dư có thể tránh được mang thai, tại sao? Trả lời : Hằng ngày phụ nữ uống ...
Chuyên mụcSinh Sản
no img nhan thanh
Ôn tập chương II, III, IV
I. CẢM ỨNG -        So sánh cảm ứng của động vật và thực vật. Trả lời: + Giống nhau: Cơ thể thực vật và động vật đều có khả năng tiếp nhận kích thích ...
Chuyên mụcSinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 SInh 11 trang 186
Câu 1. Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề gì trong sinh đẻ ở người? Trả lời: Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề vô sinh trong sinh đẻ ở người. Câu ...
Chuyên mụcSinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 181
Câu 1. Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgesterôn ơstrôgen ) dư có thể tránh được mang thai, tại sao? Trả lời : Hằng ngày phụ nữ uống ...
Chuyên mụcSinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 Sinh 11 trang 178
Câu 1. Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính, Trả lời: Sinh sản hữu tính khác với sinh sản vô tính là sinh sản hữu tính ...
Chuyên mụcSinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 174
Câu 1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật Trả lời: -  Giống nhau: + Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ ...
Chuyên mụcSinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 Trang 166
Câu 1. Thụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn? Trả lời: Thụ phân là quá trình vận chuyển hạt phân từ nhị đến núm nhụy. Có hai loại thụ phấn: + Tự thụ ...
Chuyên mụcSinh Sản
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5,6 Sinh 11 trang 162
Câu 1.Sinh sản là gì?                                                                                                         * Trả lời:   Sinh sản của thực vật là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm cho sự phái triển liên tục của loài. ...
Chuyên mụcSinh Sản