Cảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5 trang 101 Sinh 11
Câu 1. Cảm ứng thực vật là gì ? Trả lời: Cảm ứng thực vật là khả năng của cơ thể thực vật phản ứng đối với sự kích thích của môi trường. Câu 2. ...
Chuyên mụcCảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5 trang 104 Sinh 11
Câu 1. Ứng động sinh trưởng là gì? Trả lời : Ứng động sinh trường là phản ứng sinh trưởng của các cơ quan hình dẹp (lá, hoa) ở cơ thể thực vật đối với ...
Chuyên mụcCảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 trang 110 Sinh 11
Câu 1. Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng. Trả lời: Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi ...
Chuyên mụcCảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 trang 113 Sinh 11
Câu 1. Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh ống với hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch. Trả lời: -        Hệ thần kinh dạng lưới: được câu tạo từ ...
Chuyên mụcCảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2 trang 116 Sinh 11
Câu 1. Điện thế nghỉ là gì ? Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào? Trả lời: -        Điện thế nghỉ là sự chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế ...
Chuyên mụcCảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 trang 132 Sinh 11
Câu 1. Sưu tập một số tài liệu, tranh ảnh về tập tính của động vật. Học sinh tự sưu tập. Câu 2. Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật có ý nghĩa ...
Chuyên mụcCảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3, trang 126 Sinh 11
Câu 1. Tập tính là gì? Trả lời: Tập tính là chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó động ...
Chuyên mụcCảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 trang 123 Sinh 11
Câu 1. Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp. Trả lời: Hình 30.2. Sơ đồ câu tạo xináp hóa học. Câu 2. Chất trung gian hóa học có vai trò như thế ...
Chuyên mụcCảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 trang 120 Sinh 11
Câu 1. Điện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành như thê nào? Trả lời: -       Điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng ...
Chuyên mụcCảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2 trang 116 Sinh 11
Câu 1. Điện thế nghỉ là gì ? Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào? Trả lời: -        Điện thế nghỉ là sự chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế ...
Chuyên mụcCảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 trang 113 Sinh 11
Câu 1. Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh ống với hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch. Trả lời: -        Hệ thần kinh dạng lưới: được câu tạo từ ...
Chuyên mụcCảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 trang 110 Sinh 11
Câu 1. Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng. Trả lời: Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi ...
Chuyên mụcCảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5 trang 104 Sinh 11
Câu 1. Ứng động sinh trưởng là gì? Trả lời : Ứng động sinh trường là phản ứng sinh trưởng của các cơ quan hình dẹp (lá, hoa) ở cơ thể thực vật đối với ...
Chuyên mụcCảm Ứng
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5 trang 101 Sinh 11
Câu 1. Cảm ứng thực vật là gì ? Trả lời: Cảm ứng thực vật là khả năng của cơ thể thực vật phản ứng đối với sự kích thích của môi trường. Câu 2. ...
Chuyên mụcCảm Ứng