Giá trị giá lượng giác của góc, Các công thức lượng giác, hàm số lượng giác, phương trình lượng giác cơ bản, phương trình lượng giác trong các bài thi đai học

no img nhan thanh
Phương trình lượng giác : sinx = m
Phương trình lượng giác : sinx  = mĐiều kiện có nghiệm -1 ≤ m ≤ 1m là giá trị sin của góc lượng giác đặc biệt m = sinα  ( α - góc lượng giác đo bằng radian)m = sin β0 ( β0 - góc lượng ...
Chuyên mụcLượng giác
no img nhan thanh
Phương pháp giải phương trình lượng giác cơ bản
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm một số nội dung sau:   + Phương trình sin x.   + Phương trình cosx.   + Phương trình tanx - ...
Chuyên mụcLượng giác
no img nhan thanh
Phương trình lượng giác cosx = m
Phương trình lượng giác cosx = m Điều kiện có nghiệm -1 ≤ m ≤ 1m là giá trị sin của góc lượng giác đặc biệt m = cosα  ( α – góc lượng giác đo bằng radian) → cosx = cosα → x = ±α + k2πm ...
Chuyên mụcLượng giác
no img nhan thanh
Bài tập phương trình lượng giác thuần nhất bậc 2
BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH THUẦN NHẤT BẬC HAI ĐỐI VỚI SIN VÀ COS Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Dạng của phương trình thuần bậc hai đối với ...
Chuyên mụcLượng giác
no img nhan thanh
Các hàm số lượng giác cơ bản
CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Giới thiệu các dạng của hàm số lượng giác.   + Tập xác định của hàm số lượng ...
Chuyên mụcLượng giác
no img nhan thanh
Phương pháp giải phương trình lượng giác cơ bản
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm một số nội dung sau:   + Phương trình sin x.   + Phương trình cosx.   + Phương trình tanx - ...
Chuyên mụcLượng giác
no img nhan thanh
Bài tập phương trình lượng giác cơ bản
BÀI TẬP CỦNG CỐ LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Phương trình sin x.   + Phương trình cosx.   + Phương trình tanx - ...
Chuyên mụcLượng giác
no img nhan thanh
Phương trình bậc 1 đối với hàm số lượng giác
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC NHẤT ĐỐI VỚI HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Các dạng của phương trình lượng giác bậc nhất.   + ...
Chuyên mụcLượng giác
no img nhan thanh
Phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC HAI ĐỐI VỚI HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Dạng của phương trình lượng giác bậc hai   + Phương ...
Chuyên mụcLượng giác
no img nhan thanh
Phương pháp giải phương trình asinx +b cosx = c
PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI SIN VÀ COS Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Dạng của phương trình bậc nhất đối với sin và cos .   + ...
Chuyên mụcLượng giác
no img nhan thanh
Phương pháp giải phương trình lượng giác thuần nhất bậc 2
PHƯƠNG TRÌNH THUẦN NHẤT BẬC HAI ĐỐI VỚI SIN VÀ COS Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Dạng của phương trình thuần bậc hai đối với sin và cos ...
Chuyên mụcLượng giác
no img nhan thanh
Bài tập phương trình lượng giác thuần nhất bậc 2
BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH THUẦN NHẤT BẬC HAI ĐỐI VỚI SIN VÀ COS Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Dạng của phương trình thuần bậc hai đối với ...
Chuyên mụcLượng giác
no img nhan thanh
Phương trình lượng giác đối xứng, tựa đối xứng
PHƯƠNG TRÌNH ĐỖI XỨNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH TỰA ĐỐI XỨNG Nội dung bài học: 1. Bài giảng - Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Dạng phương trình lượng giác đối xứng   + Dạng phương trình ...
Chuyên mụcLượng giác
no img nhan thanh
Phương trình lượng giác cosx = m
Phương trình lượng giác cosx = m Điều kiện có nghiệm -1 ≤ m ≤ 1m là giá trị sin của góc lượng giác đặc biệt m = cosα  ( α – góc lượng giác đo bằng radian) → cosx = cosα → x = ±α + k2πm ...
Chuyên mụcLượng giác
no img nhan thanh
Phương trình lượng giác : sinx = m
Phương trình lượng giác : sinx  = mĐiều kiện có nghiệm -1 ≤ m ≤ 1m là giá trị sin của góc lượng giác đặc biệt m = sinα  ( α - góc lượng giác đo bằng radian)m = sin β0 ( β0 - góc lượng ...
Chuyên mụcLượng giác
Trang 1 của 2 trang12