no img nhan thanh
Lý thuyết: Siêu hình học thế kỷ XVII
 Thông thường khi nói đến danh từ "siêu hình" (metaphisica) chúng ta quen ám chỉ một cách thức tư duy phiến diện, cứng đờ, phản biện chứng về các sự vật. Nhưng ngoài ra, nó còn thể hiện khía cạnh ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Giôn Lốccơ (1632 – 1704)
Giôn Lốccơ (John Locke) là đại biểu duy cảm điển hình của chủ nghĩa duy vật Anh. Hêghen nói: Khoa học nói chung và nhất là các khoa học kinh nghiệm, bởi nguồn gốc ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Tômát Hôpxơ (1588 -1679)
Tômát Hốpxơ (Thomas Hobbs) là nhà triết học nổi tiếng, đại biểu của chủ nghĩa duy vật Anh thế kỷ XVII. Ông sinh năm 1588 trong một gia đình linh mục ở nông thôn ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Phranxis Bêcơn (1561 – 1626)
Phranxis Bêcơn (Francis Bacon) là nhà triết học vĩ đại thời cận đại. Theo Mác, Bêcơn là ông tổ của chủ nghĩa duy vật Anh và khoa học thực nghiệm. Bắt đầu từ Bêcơn, ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Lý thuyết: Triết học Anh thế kỷ XVII
Bước sang, thời cận đại, bắt đầu từ thế kỷ XVII, nước Anh đạt được sự phát triển thịnh vượng về kinh tế và xã hội, trở thành một trong những cường quốc tư ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Tính nhân đạo và chủ nghĩa cộng sản không tưởng
Bước sang thế kỷ XVI, những mầm mống của nền sản xuất tư bản không chỉ xuất hiện ở Italia, mà còn ở nhiêu nước Tây Âu khác như Anh, Hà Lan, Pháp, Tây ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Triết học thời kỳ Phục hưng ở Italia
Vào thế kỷ XV - XVI, nước Italia đạt đuợc sự phát triển xã hội và văn hoá to lớn, trở thành trung tâm văn hoá châu Âu. Điều đó hợp lý vì Italia ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Những người mở đầu sự phát triển triết học thời kỳ Phục hưng
Thời kỳ Phục hưng ở Tây Âu bắt đầu từ thế kỳ XV. Cùng với sự phát triển về nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác, trong lĩnh vực tư tưởng xuất hiện nhiều ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Lý thuyết: Vài nét sơ lược về triết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
Bắt đầu từ thế kỷ XV, ở Tây Âu, chế độ phong kiến với nền sản xuất nhỏ và các đạo luật hà khắc trung cổ bước vào thời kỳ tan rã. Xuất hiện ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Giulen Ôphrơ La Metri (1709 -1751)
 G.Ô. La Metri là một trong những nhà duy vật điển hình của triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII. Cũng như Điđrô, thế giới quan của ông xuất phát chủ yếu từ vật lý học duy vật của ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Đêni Điđrô (1713 – 1784)
Đêni Điđrô là nhà duy vật điển hình của triết học Khai sáng Pháp, người chủ biên của bộ Bách khoa toàn thư - một trong những di sản văn hoá vĩ đại không ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Gian Giắc Rútxô (1712 – 1778)
Gian Giắc Riítxô (Jean Jacques Rousseau) là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà biện chứng lỗi lạc của triết học Khai sáng Pháp. Các tư tưởng của ông đã trở thành khẩu hiệu và ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
Trang 1 của 2 trang12