no img nhan thanh
Rene Descartes (1596 – 1650)
 Rene Descartes (1596 - 1650)Rêne Đềcáctơ (Rene Descartes) là nhà triết học, nhà bách khoa toàn thư vĩ đại người Pháp. Có thể nói, cùng với Bêcơn, “Đềcáctơ đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lịch sử tư tưởng ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Những người mở đầu sự phát triển triết học thời kỳ phục hưng
 Những người mở đầu sự phát triển triết học thời kỳ Phục hưngThời kỳ Phục hưng ở Tây Âu bắt đầu từ thế kỳ XV. Cùng với sự phát triển về nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác, trong lĩnh ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Chủ nghĩa duy tâm chủ quan và hoài nghi luận cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII
 Chủ nghĩa duy tâm chủ quan và hoài nghi luận cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIIINgay ở thời kỳ hoàng kim của mình, siêu hình học thế kỷ XVII đã bị các nhà duy vật Anh cùng thời, ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Triết học thời kỳ Phục hưng ở Italia
 Triết học thời kỳ Phục hưng ở ItaliaVào thế kỷ XV - XVI, nước Italia đạt đuợc sự phát triển xã hội và văn hoá to lớn, trở thành trung tâm văn hoá châu Âu. Điều đó hợp lý vì ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
George Berkeley (1685 – 1753)
 George Berkeley (1685 - 1753)Gioóc Béccơly (George Berkeley) là nhà triết học nổi tiếng người Anh một đại biểu điển hình của chủ nghĩa duy tâm chủ quan. Ông sinh năm 1685 trong một gia đình quý tộc ở miền ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Triết học siêu hình học thế kỷ XVII
 Triết học siêu hình học thế kỷ XVIIThông thường khi nói đến danh từ "siêu hình" (metaphisica) chúng ta quen ám chỉ một cách thức tư duy phiến diện, cứng đờ, phản biện chứng về các sự vật. Nhưng ngoài ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Jonh Locke(1632 – 1704)
 Jonh Locke(1632 - 1704)Giôn Lốccơ (John Locke) là đại biểu duy cảm điển hình của chủ nghĩa duy vật Anh. Hêghen nói: Khoa học nói chung và nhất là các khoa học kinh nghiệm, bởi nguồn gốc của mình, phải ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Thomas Hobbs (1588 -1679)
 Thomas Hobbs (1588 -1679)Tômát Hốpxơ (Thomas Hobbs) là nhà triết học nổi tiếng, đại biểu của chủ nghĩa duy vật Anh thế kỷ XVII. Ông sinh năm 1588 trong một gia đình linh mục ở nông thôn nước Anh. Ngay ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Francis Bacon(1561 – 1626)
 Francis Bacon(1561 - 1626)Phranxis Bêcơn (Francis Bacon) là nhà triết học vĩ đại thời cận đại. Theo Mác, Bêcơn là ông tổ của chủ nghĩa duy vật Anh và khoa học thực nghiệm. Bắt đầu từ Bêcơn, lịch sử triết ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Triết học Anh thế kỷ XVII
 Triết học Anh thế kỷ XVIIBước sang, thời cận đại, bắt đầu từ thế kỷ XVII, nước Anh đạt được sự phát triển thịnh vượng về kinh tế và xã hội, trở thành một trong những cường quốc tư bản ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Tính nhân đạo và chủ nghĩa cộng sản không tưởng
 Tính nhân đạo và chủ nghĩa cộng sản không tưởngBước sang thế kỷ XVI, những mầm mống của nền sản xuất tư bản không chỉ xuất hiện ở Italia, mà còn ở nhiêu nước Tây Âu khác như Anh, Hà ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Triết học thời kỳ Phục hưng ở Italia
 Triết học thời kỳ Phục hưng ở ItaliaVào thế kỷ XV - XVI, nước Italia đạt đuợc sự phát triển xã hội và văn hoá to lớn, trở thành trung tâm văn hoá châu Âu. Điều đó hợp lý vì ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Những người mở đầu sự phát triển triết học thời kỳ phục hưng
 Những người mở đầu sự phát triển triết học thời kỳ Phục hưngThời kỳ Phục hưng ở Tây Âu bắt đầu từ thế kỳ XV. Cùng với sự phát triển về nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác, trong lĩnh ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Vài nét sơ lược về triết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
 Vài nét sơ lược về triết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đạiBắt đầu từ thế kỷ XV, ở Tây Âu, chế độ phong kiến với nền sản xuất nhỏ và các đạo luật hà khắc trung ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Giulen Ôphrơ La Metri (1709 -1751)
 Giulen Ôphrơ La Metri (1709 -1751)G.Ô. La Metri là một trong những nhà duy vật điển hình của triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII. Cũng như Điđrô, thế giới quan của ông xuất phát chủ yếu từ vật ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Đêni Điđrô (1713 – 1784)
 Đêni Điđrô (1713 - 1784)Đêni Điđrô là nhà duy vật điển hình của triết học Khai sáng Pháp, người chủ biên của bộ Bách khoa toàn thư - một trong những di sản văn hoá vĩ đại không chỉ của ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
no img nhan thanh
Gian Giắc Rútxô (1712 – 1778)
 Gian Giắc Rútxô (1712 - 1778)Gian Giắc Riítxô (Jean Jacques Rousseau) là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà biện chứng lỗi lạc của triết học Khai sáng Pháp. Các tư tưởng của ông đã trở thành khẩu hiệu và phương ...
Chuyên mụcTriết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại
Trang 1 của 2 trang12