Sinh thái học
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 203 SGK Sinh 12
Bài 1. Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái? Trả lời: Vai trò của ánh sáng đối với hệ sinh thái Tất cả sinh vật trên Trái ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
Bài 5, 6 trang 155 SGK Sinh 12
Bài 5. Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt (thuộc cùng loài hay loài có quan hệ họ hàng gần nhau) sống ở vùng ôn đới (nơi có nhiệt độ thấp) có kích ...
Chuyên mụcSinh thái học
QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ
QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ
 QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃPHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. KHÁI NIỆM VỀ QUẦN XÃ SINH VẬT:- Quần xã là tập hợp các ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 180 SGK Sinh 12
Bài 1. Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật  và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ. Trả lời: - Quần xã ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
Bài 3, 4, 5 trang 203 SGK Sinh 12
Bài 3. Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài, quá 6 mắt xích. Trả lời: - Do một phần năng lượng bị thất thoát dần ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
Bài 3, 4 trang 155 SGK Sinh 12
Bài 3. Hãy lấy 2 ví dụ về các ổ sinh thái. Nêu ý nghĩa của việc phân hoá ổ sinh thái trong các ví dụ đó. Trả lời: Nơi ở là nơi cư ...
Chuyên mụcSinh thái học
BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT
BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT
BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬTI. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ:  1. Biến động theo chu kì:- Là biến động xảy ra do những thay đổi có tính chu kì của môi trường.Ví dụ: ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
Bài 3, 4, 5 trang 180 SGK Sinh 12
Bài 3. Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch. Trả lời: Sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và đối dịch: Quan hệ hỗ trợ đem ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
Bài 1 trang 205 SGK Sinh 12
  Bài 1. Quan sát và điền vào bảng 46.1 các nội dung sau: Thế nào là dạng tài nguyên không tái sinh, tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu? Điền vào ...
Chuyên mụcSinh thái học
Bài 1, 2 trang 154, 155 SGK Sinh 12
Bài 1, 2 trang 154, 155 SGK Sinh 12
 Bài 1, 2 trang 154, 155 SGK Sinh 12(Nguồn internet)Bài 1. Hãy điền những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí và hoá học tới đời sống của sinh vật vào ô trống trong ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT
CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬTMỗi quần thể sinh vật có đặc trưng cơ bản riêng, là những dấu hiệu phân biệt giữa quần thể này và quần thể khác. Đó là các đặc trưng ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
Bài 1, 2, 3 trang 185 SGK Sinh 12
Bài 1. Thế nào là diễn thế sinh thái? Trả lời: Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi ...
Chuyên mụcSinh thái học
Trang 1 của 4 trang1234