Sinh thái học
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 203 SGK Sinh 12
Bài 1. Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái? Trả lời: Vai trò của ánh sáng đối với hệ sinh thái Tất cả sinh vật trên Trái ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
Bài 5, 6 trang 155 SGK Sinh 12
Bài 5. Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt (thuộc cùng loài hay loài có quan hệ họ hàng gần nhau) sống ở vùng ôn đới (nơi có nhiệt độ thấp) có kích ...
Chuyên mụcSinh thái học
QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ
QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ
 QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃPHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. KHÁI NIỆM VỀ QUẦN XÃ SINH VẬT:- Quần xã là tập hợp các ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 180 SGK Sinh 12
Bài 1. Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật  và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ. Trả lời: - Quần xã ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
Bài 3, 4, 5 trang 203 SGK Sinh 12
Bài 3. Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài, quá 6 mắt xích. Trả lời: - Do một phần năng lượng bị thất thoát dần ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
  MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁII. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI  1. Định nghĩa: - Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố ở xung ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ
QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂI. QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ1. Định nghĩa: - Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT
CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬTMỗi quần thể sinh vật có đặc trưng cơ bản riêng, là những dấu hiệu phân biệt giữa quần thể này và quần thể khác. Đó là các đặc trưng ...
Chuyên mụcSinh thái học
BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT
BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT
BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬTI. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ:  1. Biến động theo chu kì:- Là biến động xảy ra do những thay đổi có tính chu kì của môi trường.Ví dụ: ...
Chuyên mụcSinh thái học
QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ
QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ
 QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃPHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. KHÁI NIỆM VỀ QUẦN XÃ SINH VẬT:- Quần xã là tập hợp các ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
DIỄN THẾ SINH THÁI
DIỄN THẾ SINH THÁII. KHÁI NIỆM VỀ DIỄN THẾ SINH THÁI:- Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.- Diễn ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
HỆ SINH THÁI
HỆ SINH THÁII. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI:- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã. Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại ...
Chuyên mụcSinh thái học
TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI
TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI
TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁII. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẦN XÃ SINH VẬT1. Chuỗi thức ăna. Định nghĩa:- Là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ VÀ SINH QUYỂN
CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ VÀ SINH QUYỂNI. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ: - Chu trình sinh địa hoá là chu trình trao đổi các chất vô cơ trong tự nhiên, theo đường từ môi ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI
DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁII. DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI 1. Phân bố năng lượng trên trái đất: - Mặt trời cung cấp năng lượng cho sự sống trên trái đất ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
Bài 4, 5, 6 trang 213 SGK Sinh 12
Bài 4. Giải thích sơ đồ hình 47.2: Trả lời: -  Từ đầu hai quần thể còn có thể trao đổi vốn gen cho nhau (sự cách li chưa hoàn toàn) thì vẫn chỉ ...
Chuyên mụcSinh thái học
no img nhan thanh
Bài 1, 2, 3 trang 212 SGK Sinh 12
Bài 1. Tiến hoá nhỏ là gì? Trả lời: Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và tần số ...
Chuyên mụcSinh thái học
Trang 1 của 4 trang1234