NGUYÊN NHÂN CÓ PHÁP HẠNH PHÚC
NGUYÊN NHÂN CÓ PHÁP HẠNH PHÚC
Hai mươi sáu thế kỷ trước đây, nghĩa là trước khi Đức Thế Tôn thành đạo, có phong trào tìm hiểu chân lý chung quanh con người và kiếp sống của con người. Các nhà hiền triết ra sức giải ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Pháp hạnh phúc thứ 10 – Nói lời ngay thật dễ nghe
Pháp hạnh phúc thứ 10 – Nói lời ngay thật dễ nghe
HẠNH PHÚC X Subhāsitā ca yā vācā Người nói lời ngay thật (chân thật) Phạn ngữ Subhāsitā thật là khó dịch cho đúng nghĩa với Việt ngữ. Vì tiếng Subhāsitā có nhiều ý nghĩa như sau đây: lời nói ra không hại người và cũng không hại ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Phân loại thứ tự 38 pháp hạnh phúc
Phân loại thứ tự 38 pháp hạnh phúc
1. Từ pháp hạnh phúc thứ nhất tới pháp thứ 18, để tạo nên một đời sống hạnh phúc giữa xã hội. 2. Từ pháp thứ 19 tới pháp thứ 30 để dạy tâm cho thanh tịnh, không để cho tâm ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
no img nhan thanh
Pháp hạnh phúc thứ 11 – Nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha
KỆ NGÔN IV HẠNH PHÚC XI Mātāpitu upaṭṭhānaṃ Nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha Những lời Phật dạy trong 38 điều Hạnh phúc phân ra từng giai đoạn. Mười pháp hạnh phúc đầu tiên, từ một tới mười, dạy ta tự sửa chữa và ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
HẠNH PHÚC THỨ NHẤT
HẠNH PHÚC THỨ NHẤT
KỆ NGÔN I HẠNH PHÚC THỨ NHẤT Asevanā ca bālānaṃ Không thân cận với kẻ ác Trên thế gian này có nhiều giống người, chỉ khác nhau ở màu da, phong tục, tiếng nói, nhưng chung qui có thể chia hai hạng người ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Pháp hạnh phúc 12 – Nết hạnh tiếp độ con
Pháp hạnh phúc 12 – Nết hạnh tiếp độ con
HẠNH PHÚC XII Puttasaṅgaho Nết hạnh tiếp độ con Phạn ngữ Putta có nhiều nghĩa nhưng nghĩa chánh yếu là con, là người giữ gìn không để cha mẹ đọa vào ác đạo. Ý nói làm con muốn đền công ơn cha mẹ, phải cố ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
HẠNH PHÚC THỨ 2
HẠNH PHÚC THỨ 2
HẠNH PHÚC II Paṇḍitānañca sevanā Thân cận với bậc thiện trí thức Thiện trí thức là người tương phản với người ác. Trí thức mà chúng ta thường hiểu có hai hạng khác nhau là: Hạng trí thức theo quan niệm của người ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
PHÁP HẠNH PHÚC THỨ 3
PHÁP HẠNH PHÚC THỨ 3
HẠNH PHÚC III Pūjā ca pūjanīyānaṃ Cúng dường đến bậc đáng cúng dường Những nhà nông chuyên nghiệp, lúa đã về đến sân nhà xong rồi, ấy cũng chưa phải là xong chuyện, còn phải làm thêm ba việc cần yếu nữa ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
PHÁP HẠNH PHÚC THỨ 4
PHÁP HẠNH PHÚC THỨ 4
KỆ NGÔN II HẠNH PHÚC IV Paṭirūpadesavāso ca Ở trong xứ nên ở Đức Phật dạy 38 pháp Hạnh phúc chia ra từng giai đoạn, rải rác trong nhiều câu kệ, và trong mỗi câu kệ có 3 hay 4 pháp hạnh phúc. ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
PHÁP HẠNH PHÚC THỨ 5
PHÁP HẠNH PHÚC THỨ 5
HẠNH PHÚC V Pubbe ca katapuññatā Tánh cách người có việc lành để dành trong kiếp trước Câu này dạy rằng người đã làm phước trong kiếp trước, ngày hôm nay được thọ hưởng phước ấy. Khi được lợi lộc hay thoát khỏi ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
PHÁP HẠNH PHÚC THỨ 7
PHÁP HẠNH PHÚC THỨ 7
KỆ NGÔN III HẠNH PHÚC VII Bāhusaccañca Học nhiều hiểu rộng Có hai loại học nhiều hiều rộng - Học nhiều hiểu rộng của người tại gia, tức là kiến thức theo đời. - Học nhiều hiểu rộng của người xuất gia tức là kiến ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
PHÁP HẠNH PHÚC THỨ 6
PHÁP HẠNH PHÚC THỨ 6
HẠNH PHÚC VI Attasammāpaṇidhi ca Giữ mình theo lẽ chánh Tiếng Atta nghĩa là mình, là ta, và ngụ ý sâu rộng hơn là chữ tâm. Vậy câu này nghĩa sâu là để tâm mình theo lẽ chánh. Câu này dạy giữ mình theo lẽ ...
Chuyên mục38 Pháp hạnh phúc
Trang 1 của 2 trang12