no img nhan thanh
Tất nhiên và ngẫu nhiên có mối quan hệ biện chứng nào? Có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì từ việc hiểu biết mối quan hệ biện chứng đó? Cho ví dụ.
-     Khái niệm tất nhiên và ngẫu nhiên với tư cách là phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật + Khái niệm tất nhiên dùng để chỉ cái xuất phát từ ...
Chuyên mụcThế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác - Lênin
no img nhan thanh
Lý thuyết: Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Chủ nghĩa duy vật lịch sử là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về xã hội, là kết quả của sự vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng ...
Chuyên mụcThế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác - Lênin
no img nhan thanh
V.I. Lênin đã nhận định thế nào về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý? Hãy phân tích khái quát nhận định đó và rút ra quy luật chung của quá trình phát triển nhận thức
-    Nhận định của V.I. Lênin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý: Theo V.I. Lênin, con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, nhận thức hiện ...
Chuyên mụcThế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác - Lênin
no img nhan thanh
Phép biện chứng duy vật bao gồm những nguyên lý, quy luật cơ bản nào?
Với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển của tất cả mọi sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên, xã hội và tư duy, nội ...
Chuyên mụcThế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác - Lênin
no img nhan thanh
Chân lý là gì? Chân lý có những tính chất chung nào? Thế nào là chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối? Chân lý có vai trò gì đối với thực tiễn?
-    Khái niệm chân lý Trong phạm vi lý luận nhận thức của chủ nghĩa Mác - Lênin, khái niệm chân lý dùng để chỉ những tri thức có nội dung phù hợp với ...
Chuyên mụcThế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác - Lênin
no img nhan thanh
Phát biểu định nghĩa của V.I. Lênin về vật chất. Hãy phân tích nội dung cơ bản và ý nghĩa của định nghĩa đó?
-    Quan niệm về vật chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng được thể hiện tập trung, cô đọng ở định nghĩa về vật chất do V.I. Lênin viết trong tác phẩm “Sáng ...
Chuyên mụcThế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác - Lênin
Trang 1 của 5 trang12345