no img nhan thanh
Tư tưởng Mặc gia
Sau Khổng Tử mấy chục năm, trên quê hương nước Lỗ xuất hiện nhà tư tưởng nổi tiếng Mặc Địch mà tư tưởng của ông cùng học phái Mặc gia do ông sáng lập ...
Chuyên mụcTriết học Trung Quốc cổ đại, trung đại
no img nhan thanh
Tư tưởng Nho gia
Thời Xuân Thu là thời kỳ nở rộ xuất hiện các nhà tư tưởng, các tư trào triết học, trong đó có Khổng Tử - nhà tư tưởng vĩ đại mở đường cho thời ...
Chuyên mụcTriết học Trung Quốc cổ đại, trung đại
no img nhan thanh
Lý thuyết: Tư tưởng triết học thời kỳ xuân thu – chiến quốc
Từ thế kỷ thứ VIII tr. CN, xã hội Tây Chu bước vào một thời kỳ có nhiều biến động lớn lao, toàn diện kéo dài cho đến giữa thế kỷ thứ III tr. CN ...
Chuyên mụcTriết học Trung Quốc cổ đại, trung đại
no img nhan thanh
Lý thuyết: Tư tưởng tôn giáo và chính trị thời Ân – Thương và Tây Chu (Thế kỷ XVII – VIII tr.CN)
Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XI tr. CN, trên dải hoàng thổ phì nhiêu của con sông Hoàng Hà ở phía Bắc Trung Quốc đã xuất hiện một liên minh thị tộc ...
Chuyên mụcTriết học Trung Quốc cổ đại, trung đại
no img nhan thanh
Triết học thời Minh, Thanh
Năm 1368, dưới sự lãnh đạo của Chu Nguyên Chương, nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành thắng lợi cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, kết thúc gần 90 năm đô hộ của ...
Chuyên mụcTriết học Trung Quốc cổ đại, trung đại
no img nhan thanh
Triết học thời Tống (960 – 1279)
Các nhà triết học thòi Tống đều đứng trên danh nghĩa bảo vệ và phát triển Nho giáo để trình bày ý kiến của mình, nhưng thực tế trong tư tưởng của họ thể ...
Chuyên mụcTriết học Trung Quốc cổ đại, trung đại
no img nhan thanh
Lý thuyết: Sự phát triển của triết học trong thời kỳ phồn thịnh và suy tàn của chế độ phong kiến (từ thời Tống đến nửa đầu thế kỷ XIX)
Từ giữa thế kỷ thứ IX Kinh đô Tràng An nhà Đường bị nhiều phen chao đảo bởi các cuộc khởi nghĩa nông dân và những cuộc tấn công của các thế lực phong ...
Chuyên mụcTriết học Trung Quốc cổ đại, trung đại
no img nhan thanh
Sự phát triển của triết học từ thời Nguỵ, Tấn đến thời Đường (265 – 907)
Bão táp của những cuộc khởi nghĩa nông dân đã làm lung lay tận gốc nền thống trị của nhà Đông Hán. Đặc biệt là sau cuộc khởi nghĩa "Hoàng cân” (khăn vàng) do ...
Chuyên mụcTriết học Trung Quốc cổ đại, trung đại
no img nhan thanh
Triết học thời Tần – Hán
Sự tan rã nhanh chóng của nhà Tần có những nguyên nhân kinh tế và xã hội của nó. Nhưng vể mặt tư tưởng, nó là biểu hiện sự thết bại của tư tưởng ...
Chuyên mụcTriết học Trung Quốc cổ đại, trung đại
no img nhan thanh
Lý thuyết: Tư tưởng triết học trong giai đoạn hình thành và phát triển của chế độ phong kiến (Từ thời Tần, Hán đến thời Đường)
Nhờ có điều kiện địa lý tự nhiên thuận lợi, kinh tế phát triển và Thừa tướng Lý Tư là người kiên quyết theo chủ trương "pháp trị" cho nên nước Tần dần dần ...
Chuyên mụcTriết học Trung Quốc cổ đại, trung đại
no img nhan thanh
Tư tưởng Tuân Tử
 Tuân tử (298 - 238 tr. CN) tên là Huống, tự là Khanh, người nước Triệu, là nhà triết học duy vật kiệt xuất trong lịch sử triết học Trung Quốc cổ đại.  Vào ...
Chuyên mụcTriết học Trung Quốc cổ đại, trung đại
no img nhan thanh
Tư tưởng triết học của pháp Âm dương – Ngũ hành và tác phẩm \”Dịch truyện\”
5.1. Âm dương – Ngũ hành  Thuyết Âm dương - Ngũ hành là thuyết thể hiện quan niệm duy vật chất phác về tự nhiên, và ở đó cũng thể hiện tư tưởng biện ...
Chuyên mụcTriết học Trung Quốc cổ đại, trung đại
Trang 1 của 2 trang12