no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 Sinh 11 trang 157
Câu 1. Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật. Trả lời: Nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của ...
Chuyên mụcSinh trưởng và phát triển
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 trang 138
Câu 1. Sinh trưởng ở thực vật là gì ? Trả lời: Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do ...
Chuyên mụcSinh trưởng và phát triển
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 trang 142 Sinh 11
Câu 1. Hoocmôn thực vật là gì?  Nêu các đặc điểm chung của chúng. Trả lời: Hoocmôn thực vật là các chât hữu cơ do thực vật tiết ra, có tác dụng điều tiết hoạt ...
Chuyên mụcSinh trưởng và phát triển
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 trang 146 Sinh 11
Câu 1. Phát triển của thực vật là gì? Trả lời: Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với ...
Chuyên mụcSinh trưởng và phát triển
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 Sinh 11 trang 151
Câu 1. Phân biệt sinh trưởng và phát triển? Trả lời: -        Sinh trưởng ở cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích ...
Chuyên mụcSinh trưởng và phát triển
no img nhan thanh
Bài 1,2,3 Sinh 11 trang 154
Câu 1 Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống. Trả lời: Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật ...
Chuyên mụcSinh trưởng và phát triển
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 Sinh 11 trang 151
Câu 1. Phân biệt sinh trưởng và phát triển? Trả lời: -        Sinh trưởng ở cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích ...
Chuyên mụcSinh trưởng và phát triển
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 trang 146 Sinh 11
Câu 1. Phát triển của thực vật là gì? Trả lời: Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với ...
Chuyên mụcSinh trưởng và phát triển
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 trang 142 Sinh 11
Câu 1. Hoocmôn thực vật là gì?  Nêu các đặc điểm chung của chúng. Trả lời: Hoocmôn thực vật là các chât hữu cơ do thực vật tiết ra, có tác dụng điều tiết hoạt ...
Chuyên mụcSinh trưởng và phát triển
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 trang 138
Câu 1. Sinh trưởng ở thực vật là gì ? Trả lời: Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do ...
Chuyên mụcSinh trưởng và phát triển
no img nhan thanh
Bài 1,2,3,4 Sinh 11 trang 157
Câu 1. Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật. Trả lời: Nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của ...
Chuyên mụcSinh trưởng và phát triển