Kinh tế chính trị

no img nhan thanh
Vận động của tư bản cá biệt và tái sản xuất tư bản xã hội
Sản  xuất  tư  bản  chủ nghĩa  là  sự  thống  nhất  biện  chứng  giữa  quá  trình  sản xuất  và  quá  trình  lưu  thông.  Lưu  thông  của  tư  bản,  theo  nghĩa  rộng,  là  sự  vận động  của  tư  bản,  nhờ  đó  mà ...
Kinh tế chính trịChương V: Vận động của tư bản cá biệt và tái sản xuất tư bản xã hội
no img nhan thanh
Cơ chế thị trường, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Hiểu thế nào là thị trường, cơ chế thị trường, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaThị trườngMột là, khái niệm thị trườngCó rất khái niệm khác nhau về thị trường, chúng ...
Chuyên mụcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Mục tiêu, quan điểm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
Mục tiêu, quan điểm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay 1. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta Xây dựng nước ta thành nước công nghiệp có cơ sở vật chất - ...
Kinh tế chính trịChương IX: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
no img nhan thanh
Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội
Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội - Giáo trình kinh tế chính trị 1. Tăng trưởng kinh tế a) Khái niệm   Tăng  trưởng  kinh  tế  là gì ?. Là sự  tăng  lên  về  quy  mô ...
Kinh tế chính trịChương II: Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế
no img nhan thanh
Đặc điểm kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam
Đặc điểm kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam a) Nền kinh tế thị trường đang hình thành và phát triển  Thứ nhất.Trong thời gian qua, kết cấu hạ tầng được đầu tư với mức ...
Kinh tế chính trịChương XI: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
no img nhan thanh
Tính hai mặt của cơ chế thị trường và vai trò của nhà nước
Phân tích tính hai mặt của cơ chế thị trường và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt NamCơ chế thị trường là cơ chế tự điều tiết sự vận hành ...
Chuyên mụcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Về khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khái niệm nền kinh tế ...
Chuyên mụcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Phân tích đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Phân tích đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Khái niệm:Theo văn kiện đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội ...
Chuyên mụcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm mô hình kinh tế
Tại sao nói việc lựa chọn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là đúng đắn và ...
Chuyên mụcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Cơ chế thị trường, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Hiểu thế nào là thị trường, cơ chế thị trường, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaThị trườngMột là, khái niệm thị trườngCó rất khái niệm khác nhau về thị trường, chúng ...
Chuyên mụcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Phân biệt kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng hóa
            Phân biệt kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng hóa; kinh tế kế hoạch hóa tập trung và kinh tế thị trườngPhân biệt kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng hóaKinh tế tự nhiên Kinh tế tự ...
Chuyên mụcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Những giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Những giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam a) Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần Thừa nhận trên thực tế sự tồn tại của ...
Kinh tế chính trịChương XI: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
no img nhan thanh
Đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
Đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta Mục đích của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaMục đích của nền kinh tế thị trường định hướng ...
Kinh tế chính trịChương XI: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
no img nhan thanh
Đặc điểm kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam
Đặc điểm kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam a) Nền kinh tế thị trường đang hình thành và phát triển  Thứ nhất.Trong thời gian qua, kết cấu hạ tầng được đầu tư với mức ...
Kinh tế chính trịChương XI: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
no img nhan thanh
Sự tồn tại khách quan và lợi ích của việc phát triển kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường
Sự tồn tại khách quan và lợi ích của việc phát triển kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế mà ở đó các quan hệ kinh tế đều được thực  hiện ...
Kinh tế chính trịChương XI: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
no img nhan thanh
Ngăn chặn sự xung đột lợi ích trong nội bộ nông thôn, giữa nông thôn và thành thị
Ngăn chặn sự xung đột lợi ích trong nội bộ nông thôn, giữa nông thôn và thành thị Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, sự phân công lao động xã hội mới tất yếu ...
Kinh tế chính trịChương X: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
no img nhan thanh
Phát triển kinh tế hàng hóa ở nông thôn với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần
Phát triển kinh tế hàng hóa ở nông thôn với cơ cấu kinh tế nhiều thành phầnTrong kinh tế nông thôn có sự hiện diện của nhiều thành phần kinh tế. Để có nền kinh tế thị trường, với tính ...
Kinh tế chính trịChương X: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Trang 1 của 4 trang1234