Kinh tế chính trị

no img nhan thanh
Vận động của tư bản cá biệt và tái sản xuất tư bản xã hội
Sản  xuất  tư  bản  chủ nghĩa  là  sự  thống  nhất  biện  chứng  giữa  quá  trình  sản xuất  và  quá  trình  lưu  thông.  Lưu  thông  của  tư  bản,  theo  nghĩa  rộng,  là  sự  vận động  của  tư  bản,  nhờ  đó  mà ...
Kinh tế chính trịChương V: Vận động của tư bản cá biệt và tái sản xuất tư bản xã hội
no img nhan thanh
Hiểu thế nào là thị trường, cơ chế thị trường, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 Hiểu thế nào là thị trường, cơ chế thị trường, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaTrả lời:Thị trườngMột là, khái niệm thị trườngCó rất khái niệm khác nhau về thị trường, ...
Chuyên mụcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Mục tiêu, quan điểm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
Mục tiêu, quan điểm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay 1. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta Xây dựng nước ta thành nước công nghiệp có cơ sở vật chất - ...
Kinh tế chính trịChương IX: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
no img nhan thanh
Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội – Giáo trình kinh tế chính trị
1. Tăng trưởng kinh tế a) Khái niệm   Tăng  trưởng  kinh  tế  là  sự  tăng  lên  về  quy  mô  sản  lượng  của  nền  kinh  tế trong một thời kỳ nhất định. Sự tăng trưởng được so sánh theo các thời điểm ...
Kinh tế chính trịChương II: Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế
no img nhan thanh
Đặc điểm kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam
Đặc điểm kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam a) Nền kinh tế thị trường đang hình thành và phát triển  Thứ nhất, trong thời gian qua, kết cấu hạ tầng được đầu tư với ...
Kinh tế chính trịChương XI: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
no img nhan thanh
Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất – Giáo trình kinh tế chính trị
Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất - Giáo trình kinh tế chính trị1. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận a) Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa Nếu gọi giá trị hàng hóa là W, thì W ...
Kinh tế chính trịChương VI: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
no img nhan thanh
Phân tích tính hai mặt của cơ chế thị trường và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
Phân tích tính hai mặt của cơ chế thị trường và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt NamCơ chế thị trường là cơ chế tự điều tiết sự vận hành ...
Chuyên mụcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam
Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam 1. Những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam a) Thực hiện cuộc ...
Kinh tế chính trịChương IX: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
no img nhan thanh
Điều kiện ra đời, tồn tại, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa
Điều kiện ra đời, tồn tại, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóaKhi nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, C. Mác bắt đầu từ hàng hoá. Bởi vì, một mặt, sản xuất tư ...
Kinh tế chính trịChương III: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa
no img nhan thanh
Đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
Đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta Mục đích của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển lực lượng sản xuất hiện đại ...
Kinh tế chính trịChương XI: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
no img nhan thanh
Các hình thái tư bản và lợi nhuận của chúng – Giáo trình kinh tế chính trị
Các hình thái tư bản và lợi nhuận của chúng  - Giáo trình kinh tế chính trị1. Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp a) Nguồn gốc tư bản thương nghiệpTư bản thương nghiệp xuất hiện rất sớm trong ...
Kinh tế chính trịChương VI: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
no img nhan thanh
Phân biệt kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng hóa; kinh tế kế hoạch hóa tập trung và kinh tế thị trường
            Phân biệt kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng hóa; kinh tế kế hoạch hóa tập trung và kinh tế thị trườngPhân biệt kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng hóaKinh tế tự nhiên Kinh tế tự ...
Chuyên mụcKinh tế chính trị
Trang 1 của 4 trang1234