no img nhan thanh
Giá trị thực tiễn
a)    Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi Từ những năm 20 của thế kỷ XX cho đến nay, tư tưởng ...
Giáo dục chính trịChương II. Tư tưởng Hồ Chí Minh
no img nhan thanh
Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu môn học
a) Chính trị và môn học Giáo dục chính trị Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: Chính trị là toàn bộ những hoạt động có liên quan đến các mối quan hệ giai cấp, ...
Giáo dục chính trịChương I: Chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Cá nhân và xã hội
a)  Vai trò và trách nhiệm của cá nhân đổi với xã hội Xã hội là khái niệm để phân biệt với tự nhiên, bao gồm con người sinh sống và quan hệ với ...
Giáo dục chính trịChương IV: Bổ trợ kiến thức giáo dục công dân
no img nhan thanh
Vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin
Chủ nghĩa Mác - Lênin gồm ba bộ phận: Triết học, Kinh tế chính trị học và Chủ nghĩa xã hội khoa học. Mỗi bộ phận đóng vai trò khác nhau trong nhận thức ...
Giáo dục chính trịChương I: Chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Hoàn cảnh lịch sử cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
a) Tình hình thế giới Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền. Các đế quốc đua ...
Giáo dục chính trịChương III: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam
no img nhan thanh
Lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh
“Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo ...
Giáo dục chính trịChương V: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
no img nhan thanh
Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
a)Phát huy truyền thống yêu nước, “trung với nước, hiếu với dân ” Trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội, kiên trì chủ nghĩa chủ ...
Giáo dục chính trịChương V: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
no img nhan thanh
Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
a)  Xuất phát từ vai trò to lớn của đạo đức Đạo đức là một dạng ý thức xã hội, bao gồm những nguyên tắc, chuẩn mực, định hướng giá trị được xã hội ...
Giáo dục chính trịChương V: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
no img nhan thanh
Người lao động tốt
a) Là người công dân tốt đang ở độ tuổi lao động Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần ...
Giáo dục chính trịChương V: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
no img nhan thanh
Người công dân tốt và tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt
a) Người công dân tốt Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Người công dân tốt là người thực hiện tốt quyền và ...
Giáo dục chính trịChương V: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
no img nhan thanh
Chính sách giải quyết việc làm
a) Thực trạng lao động và ý nghĩa giải quyết việc làm Trong quá trình đổi mới, vấn đề việc làm ở nước ta đã từng bước được giải quyết. Trong 5 năm (2006 ...
Giáo dục chính trịChương IV: Bổ trợ kiến thức giáo dục công dân
no img nhan thanh
Chính sách dân số
a) Thực trạng dân số Việt Nam và ý nghĩa giải quyết vấn đề dân số Dân số là số lượng người sinh sống trong một lãnh thổ, một khu vực, một quốc gia ...
Giáo dục chính trịChương IV: Bổ trợ kiến thức giáo dục công dân
no img nhan thanh
Cá nhân và xã hội
a)  Vai trò và trách nhiệm của cá nhân đổi với xã hội Xã hội là khái niệm để phân biệt với tự nhiên, bao gồm con người sinh sống và quan hệ với ...
Giáo dục chính trịChương IV: Bổ trợ kiến thức giáo dục công dân
no img nhan thanh
Cá nhân và tập thể
a) Khái niệm Cá nhân là thuật ngữ mô tả sự độc lập tự do, không lặp lại của mỗi con người, là sự thống nhất hai mặt sinh học và xã hội. về ...
Giáo dục chính trịChương IV: Bổ trợ kiến thức giáo dục công dân
no img nhan thanh
Đường lối của Đảng về bảo vệ môi trường
a) Mục tiêu, quan điểm bảo vệ môi trường -  Mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng đạt 45%. Hầu hết dân cư thành thị và nông thôn được sử dụng ...
Giáo dục chính trịChương IV: Bổ trợ kiến thức giáo dục công dân
no img nhan thanh
Môi trường và thực trạng bảo vệ môi trường ở nước ta
a)Môi trường và chức năng của môi trường -  Môi trường theo nghĩa rộng bao gồm môi trường tự nhiên, môi trường chính trị, xã hội, văn hoá... xung quanh con người. Môi trường ...
Giáo dục chính trịChương IV: Bổ trợ kiến thức giáo dục công dân
no img nhan thanh
Đường lối đổi mới trên các lĩnh vực
a)     Đường lối phát triển kinh tế -       Đường lối công nghiệp hoá: + Sự cần thiết phải công nghiệp hóa: V.I.Lênin khẳng định: “Cơ sở kinh tế duy nhất có thể có ...
Giáo dục chính trịChương III: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam
Trang 1 của 4 trang1234