no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 36, 37 SGK Sinh 12
I. Các câu hỏi trong bài Tại sao chỉ bẳng việc phân tích kết quả của các phép lai, Menđen lại có thể biết được bên trong tế bào của cơ thể có một cặp ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 1, 2, 3 trang 64 SGK Sinh 12
Bài 1. Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen 3        TATGGGXATGTAATGGGX 5 a)    Hãy xác định trình tự nuclêôtit của: -        Mạch ADN bổ sung trong gen với mạch ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 3, 4 trang 37 SGK Sinh 12
3. Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội : 1 lặn thì cần có các điều kiện gì? Trả lời: Để cho đời ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 4, 5, 6 trang 64, 65 SGK Sinh 12
Bài 4. Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro... Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau : Val : GUU ; Trp : UGG ; ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 41 SGK Sinh 12
1. Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen. Trả lời: Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập là các cặp alen quy định các ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 7, 8, 9 trang 65, 66 SGK Sinh 12
Bài 7. Giả sử rằng ở cây cà độc dược thuộc loại thể ba nhiễm về NST số 2 (sự bất cặp của các NST số 2 trong quá trình giảm phân xảy ra ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 3, 4 , 5 Trang 41 SGK Sinh 12
Bài 3. Làm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau nếu chi dựa trên kết quả của các phép lai? Trả lời: Dựa vào ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Sinh 12
Bài 1. Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menđen. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Sinh 12
Bài 1. Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn: -        Một gen quy định một tính ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 4, 5, 6, 7 trang 67 SGK Sinh 12
Bài 4. Người ta lai một con ruồi cái mắt nâu và cánh ngắn, lấy từ dòng ruồi thuần chủng với một con ruồi đực thuần chủng có mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 4, 5 trang 45 SGK Sinh 12
Bài 4. Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li của các alen hay không? Tại sao? Trả lời: Sự tương tác giữa các gen không mâu ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
  ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU  HIỆN CỦA GENI. MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG - Sự biểu hiện của gen qua nhiều bước như vậy nên có thể bị nhiều yếu tố môi trường bên trong ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
Trang 1 của 2 trang12