no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 36, 37 SGK Sinh 12
I. Các câu hỏi trong bài Tại sao chỉ bẳng việc phân tích kết quả của các phép lai, Menđen lại có thể biết được bên trong tế bào của cơ thể có một cặp ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 1, 2, 3 trang 64 SGK Sinh 12
Bài 1. Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen 3        TATGGGXATGTAATGGGX 5 a)    Hãy xác định trình tự nuclêôtit của: -        Mạch ADN bổ sung trong gen với mạch ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 3, 4 trang 37 SGK Sinh 12
3. Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội : 1 lặn thì cần có các điều kiện gì? Trả lời: Để cho đời ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 4, 5, 6 trang 64, 65 SGK Sinh 12
Bài 4. Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro... Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau : Val : GUU ; Trp : UGG ; ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 1, 2 trang 41 SGK Sinh 12
1. Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen. Trả lời: Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập là các cặp alen quy định các ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
Tính quy luật của hiện tượng di truyền- sách giáo khoa sinh học lớp 12 cũ
Tính quy luật của hiện tượng di truyền- sách giáo khoa sinh học lớp 12 cũ
    TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GENI. TƯƠNG TÁC GEN:- Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen thuộc các lôcut khác nhau (gen không alen) trong quá trình hình thành một ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Liên kết gen và hoán vị gen
 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GENI. LIÊN KẾT GEN:1.  Thí nghiệm của Morgan trên ruồi giấm:                   P tc:            (cái) thân xám, cánh dài                        x                (đực) thân đen, cánh ngắn                  F1:                                                       100% thân xám, cánh dài                          ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN
      DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂNI. DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH 1. Nhiễm sắc thể giới tính và cơ chế xác định giới tính- Trên NST giới tính ngoài các gen qui ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
  ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ BIỂU  HIỆN CỦA GENI. MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG - Sự biểu hiện của gen qua nhiều bước như vậy nên có thể bị nhiều yếu tố môi trường bên trong ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 4, 5, 6, 7 trang 67 SGK Sinh 12
Bài 4. Người ta lai một con ruồi cái mắt nâu và cánh ngắn, lấy từ dòng ruồi thuần chủng với một con ruồi đực thuần chủng có mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Sinh 12
Bài 1. Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menđen. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 7, 8, 9 trang 65, 66 SGK Sinh 12
Bài 7. Giả sử rằng ở cây cà độc dược thuộc loại thể ba nhiễm về NST số 2 (sự bất cặp của các NST số 2 trong quá trình giảm phân xảy ra ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 4, 5, 6 trang 64, 65 SGK Sinh 12
Bài 4. Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro... Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau : Val : GUU ; Trp : UGG ; ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 1, 2, 3 trang 64 SGK Sinh 12
Bài 1. Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen 3        TATGGGXATGTAATGGGX 5 a)    Hãy xác định trình tự nuclêôtit của: -        Mạch ADN bổ sung trong gen với mạch ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 3, 4 Trang 58 SGK Sinh 12
Bài 3. Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào? Trả lời: Nói cô ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
no img nhan thanh
Bài 4, 5 trang 54 SGK Sinh 12
Bài 4. Nêu đặc điểm di truyền cùa gen ngoài nhân. Làm thế nào để biết được tính trạng nào đó là do gen trong nhân hay gen nằm ngoài nhân quy định? Trả ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
Bài 1, 2 Trang 58 SGK Sinh 12
Bài 1, 2 Trang 58 SGK Sinh 12
 Bài 1. Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?Trả lời:Cùng một kiểu gen nhưng có thể cho một dãy các kiểu hình khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện môi trường. Tập hợp các kiểu hình của ...
Chuyên mụcTính quy luật của hiện tượng di truyền
Trang 1 của 2 trang12