Phép đồng dạng
Phép đồng dạng
BÀI . PHÉP ĐỒNG DẠNG I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: Phép biến hình F được gọi là đồng dạng tỉ số k (k >0) nếu với 2 điểm bất kỳ M, N và ảnh M’, N’ ...
Hình học lớp 11Phép biến hình, dời hình
Phép vị tự
Phép vị tự
BÀI. PHÉP VỊ TỰ I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: 2. Tính chất: Ba đường thẳng hàng ® 3 điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự. Đường thẳng  ® đường thẳng song song hoặc trùng ...
Hình học lớp 11Phép biến hình, dời hình
Phép dời hình và hai hình bằng nhau
Phép dời hình và hai hình bằng nhau
BÀI .PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.Phép dời hình: Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ * Các phép đồng nhất, tịnh tiến, ...
Hình học lớp 11Phép biến hình, dời hình
Toán 11 – Đề ôn tập giữa kì 1 – 2019
Toán 11 – Đề ôn tập giữa kì 1 – 2019
Đề ôn tập giữa kì 1 – 2019Lomonoxop Hà Nội 
Chuyên mụcHình học lớp 11
Phép biến hình, dời hình
Phép biến hình, dời hình
BÀI. PHÉP BIẾN HÌNH (TIẾT 1) I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Phép biến hình: Định nghĩa:  Phép biến hình là 1 quy tắc để với mỗi điểm M của mặt phẳng xác định duy nhất M’ của mặt phẳng đó. ...
Hình học lớp 11Phép biến hình, dời hình
Phép tịnh tiến – Bài 1
Phép tịnh tiến – Bài 1
BÀI . PHÉP TỊNH TIẾN (TIẾT 1) I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: 2. Tính chất + Phép tịnh tiến là một phép dời hình => có đầy đủ tính chất của phép dời hình. + Phép ...
Hình học lớp 11Phép biến hình, dời hình
Phép tịnh tiến bài 2
Phép tịnh tiến bài 2
BÀI . PHÉP TỊNH TIẾN (TIẾT 2) I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: 2. Tính chất + Phép tịnh tiến là một phép dời hình => có đầy đủ tính chất của phép dời hình. + ...
Hình học lớp 11Phép biến hình, dời hình
Phép đối xứng trục bài 1
Phép đối xứng trục bài 1
BÀI . PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC (TIẾT 1) I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: Phép đối xứng qua đường thẳng d là phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M’ đối xứng với M qua d. ...
Hình học lớp 11Phép biến hình, dời hình
Phép đối xứng trục bai 2
Phép đối xứng trục bai 2
BÀI . PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC (TIẾT 2) I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: Phép đối xứng qua đường thẳng d là phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M’ đối xứng với M qua ...
Hình học lớp 11Phép biến hình, dời hình
Phép đối xứng tâm bài 1
Phép đối xứng tâm bài 1
Bài .PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: Cho điểm I. Phép biến hình biến điêm M thành M’ sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng MM’ được gọi là phép đối ...
Hình học lớp 11Phép biến hình, dời hình
Phép Quay
Phép Quay
BÀI . PHÉP QUAY I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa:   Cho điểm O và góc lượng giác α, phép biến hình biến O thành chính nó, biến mỗi điểm M thành M’ sao cho: OM’ = OM ...
Hình học lớp 11Phép biến hình, dời hình
Phép dời hình và hai hình bằng nhau
Phép dời hình và hai hình bằng nhau
BÀI .PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.Phép dời hình: Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ * Các phép đồng nhất, tịnh tiến, ...
Hình học lớp 11Phép biến hình, dời hình
Phép vị tự
Phép vị tự
BÀI. PHÉP VỊ TỰ I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: 2. Tính chất: Ba đường thẳng hàng ® 3 điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự. Đường thẳng  ® đường thẳng song song hoặc trùng ...
Hình học lớp 11Phép biến hình, dời hình
Phép đồng dạng
Phép đồng dạng
BÀI . PHÉP ĐỒNG DẠNG I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: Phép biến hình F được gọi là đồng dạng tỉ số k (k >0) nếu với 2 điểm bất kỳ M, N và ảnh M’, N’ ...
Hình học lớp 11Phép biến hình, dời hình
Trang 1 của 2 trang12