no img nhan thanh
Bài 1, 2, 3, 4 trang 70 SGK Sinh 12
Bài 1. Quần thể là gì? Các quần thể cùng loài thường khác biệt nhau về những đặc điểm di truyền nào? Trả lời: Quần thể là một tập hợp cá thể cùng loài, ...
Chuyên mụcDi truyền học quần thể
no img nhan thanh
Bài 1, 2, 3 trang 73, 74 SGK Sinh 12
Bài 1. Quần thể là gì? Trả lời: Quần thể là một tập hợp của các cá thể cùng loài sống trong cùng một không gian và thời gian xác định, có khả năng ...
Chuyên mụcDi truyền học quần thể
no img nhan thanh
CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ
  CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ (tiếp theo)I. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NGẪU PHỐI 1. Quần thể ngẫu phối- Quần thể ngẫu phối được xem là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài ...
Chuyên mụcDi truyền học quần thể
no img nhan thanh
CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ
    CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂI. CÁC ĐẶC TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ 1. Khái niệm- Quần thể là 1 tổ chức của các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, ở ...
Chuyên mụcDi truyền học quần thể