no img nhan thanh
Nguồn gốc, bản chất và sự hình thành lợi nhuận thương nghiệp?
 Nguồn gốc, bản chất và sự hình thành lợi nhuận thương nghiệp?-    Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận thương nghiệp+ Việc tạo ra giá trị thặng dư và phân chia giá trị thặng dư là hai vấn để khác ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư tương đối?
 Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư tương đối?-  Việc kéo dài ngày lao động bị giới hạn về thể chất và tinh thần của người lao động và vấp phải cuộc đấu tranh càng mạnh mẽ của ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước? (CH122)
 Những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước? (CH122)-   Sự kết hợp về nhân sự giữa tổ chức độc quyền và nhà nước+ Sự kết hợp về nhân sự thực hiện thông qua các ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Các chu kỳ của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản?
 Các chu kỳ của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản?Khủng hoảng kinh tế xuất hiện làm cho quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa mang tính chu kỳ. Chu kỳ kinh tế của chủ nghĩa tư ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Công thức chung của tư bản? (CH65)
 Công thức chung của tư bản? (CH65)-     Tiền là sản vật cuối cùng của lưu thông hàng hoá, đồng thời cũng là hình thức biểu hiện đầu tiên của tư bản. Mọi tư bản lúc đầu đều biểu hiện dưới ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Học thuyết giá trị thặng dư
 Học thuyết giá trị thặng dưỞ chương IV, chúng ta đã nghiên cứu nhũng vấn đề chung về sản xuất háng hóa, về sự chuyển hóa của giá trị hàng hóa thành tiền tệ. Chủ nghĩa tư bản ra đời ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Học thuyết giá trị
 Học thuyết giá trịHọc thuyết giá trị là xuất phát điểm trong toàn bộ lý luận kinh tế của C.Mác. Trong học thuyết này. C.Mác nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người thông qua mối quan hệ giữa ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa?
 Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa?Do thời gian lao động xã hội cần thiết luôn thay đổi, nên lượng giá trị của hàng hoá cũng là một đại lượng không cố định. Sự thay đổi ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Lượng giá trị của hàng hóa được xác định như thế nào?
 Lượng giá trị của hàng hóa được xác định như thế nào?Xét về mặt chất, giá trị hàng hóa là do lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.Xét về mặt lượng thì ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa?
 Phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa?Hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị. Hai thuộc tính đó do tính chất hai mặt của lao động sản xuất ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa?
 Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa?-    Khái niệm hàng hoáHàng hoá là sản phẩm của lao động, nó có thể thoả mãn những nhu ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa so với sản xuất tự cung tự cấp?
 Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa so với sản xuất tự cung tự cấp?Sản xuất hàng hóa ra đời là bước ngoặt cản bản trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. So với ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa? (CH55)
Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua hai kiểu tổ chức kinh tế, đó là sản xuất tự cấp tự túc và sản xuất hàng hoá. ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư duy lý luận của Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ và nhà nước
 Cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư duy lý luận của Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ và nhà nướcCâu hỏi. Cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư duy lý luận của ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
 Câu hỏi. Giá trị lý luận và thưc tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết?Trả lời:Khi nói về đại đoàn kết chủ yếu là bàn tới đại đoàn kết dân tộc với một hàm ý đoàn ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
 Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa"Sau khi nhận thấy rằng chế độ kinh tế là cơ sở trên đó kiến trúc thượng tầng chính trị được xây ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
  Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nướcTiếp theo giai đoạn cạnh tranh tự do, chủ nghĩa tư bản phát triển lên giai đoạn cao hơn là giai đoạn ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
Trang 1 của 7 trang12345...Trang sau »