no img nhan thanh
Lý thuyết: Học thuyết giá trị thặng dư
Ở chương IV, chúng ta đã nghiên cứu nhũng vấn đề chung về sản xuất háng hóa, về sự chuyển hóa của giá trị hàng hóa thành tiền tệ. Chủ nghĩa tư bản ra đời ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Lý thuyết: Học thuyết giá trị
Học thuyết giá trị là xuất phát điểm trong toàn bộ lý luận kinh tế của C.Mác. Trong học thuyết này. C.Mác nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người thông qua mối quan ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa?
Do thời gian lao động xã hội cần thiết luôn thay đổi, nên lượng giá trị của hàng hoá cũng là một đại lượng không cố định. Sự thay đổi lượng giá trị của ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Lượng giá trị của hàng hóa được xác định như thế nào?
Xét về mặt chất, giá trị hàng hóa là do lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. Xét về mặt lượng thì lượng giá trị ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa?
Hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị. Hai thuộc tính đó do tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa quyết định. Chính tính ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa?
-    Khái niệm hàng hoá Hàng hoá là sản phẩm của lao động, nó có thể thoả mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con ngưòi thông qua trao đổi, mua bán. ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa so với sản xuất tự cung tự cấp?
Sản xuất hàng hóa ra đời là bước ngoặt cản bản trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. So với sản xuất tự cung tự cấp, sản xuất hàng hóa có những ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa? (CH55)
Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua hai kiểu tổ chức kinh tế, đó là sản xuất tự cấp tự túc và sản xuất hàng hoá. ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư duy lý luận của Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ và nhà nước
Câu hỏi. Cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư duy lý luận của Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ và nhà nước? Trả lời: Dân chủ và nhà nước ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
Câu hỏi. Giá trị lý luận và thưc tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết? Trả lời: Khi nói về đại đoàn kết chủ yếu là bàn tới đại đoàn kết ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Lý thuyết: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
"Sau khi nhận thấy rằng chế độ kinh tế là cơ sở trên đó kiến trúc thượng tầng chính trị được xây dựng lên, Mác chú ý nhất đến việc nghiên cứu chế độ kinh ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
no img nhan thanh
Lý thuyết: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Tiếp theo giai đoạn cạnh tranh tự do, chủ nghĩa tư bản phát triển lên giai đoạn cao hơn là giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền và sau đó là chủ nghĩa tư ...
Chuyên mụcHọc thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin
Trang 1 của 7 trang12345...Trang sau »