no img nhan thanh
Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về tính chất của nền văn hóa mới
Câu hỏi. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về tính chất của nền văn hóa mới? Trả lời: Sự khác nhau giữa nền văn hoá mới Việt Nam với nền văn hoá ...
Tư tưởng Hồ Chí MinhChương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới
no img nhan thanh
Khái niệm văn hóa của Hồ Chí Minh
Câu hỏi. Khái niệm văn hóa của Hồ Chí Minh Trả lời: Trong ngôn ngữ của nhân loại, khái niệm văn hóa có nhiều định nghĩa, có nhiều cách hiểu nhất. Hiện có đến ...
Tư tưởng Hồ Chí MinhChương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới
no img nhan thanh
Các cống hiến của Nhà văn hóa Hồ Chí Minh
Câu hỏi. Các cống hiến của Nhà văn hóa Hồ Chí Minh Trả lời: Hồ Chí Minh được tổ chức Khoa học - Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là nhà văn ...
Tư tưởng Hồ Chí MinhChương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới
no img nhan thanh
Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước
Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước. Hồ Chí Minh là người giải quyết rất thành công mối quan hệ giữa các vấn đề ...
Tư tưởng Hồ Chí MinhChương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
no img nhan thanh
Về bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước
Nhà nước là một phạm trù lịch sử nó chỉ ra đời và tồn tại khi giai cấp và đấu tranh giai cấp xuất hiện. Do đó, nhà nước là sản phẩm tất yếu ...
Tư tưởng Hồ Chí MinhChương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
no img nhan thanh
Kết Luận – Chương VI
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, sâu sắc,  định hướng cho việc xây dựng ...
Tư tưởng Hồ Chí MinhChương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
no img nhan thanh
Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng
Hồ Chí Minh đã kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa quản lý xã hội bằng pháp luật với phát huy những truyền thống tốt đẹp trong đời sống cộng đồng người Việt Nam được ...
Tư tưởng Hồ Chí MinhChương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
no img nhan thanh
Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà nước
Xây dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân không bao giờ tách rời với việc làm cho Nhà nước luôn trong sạch, vững mạnh. Điều này luôn luôn thường trực trong ...
Tư tưởng Hồ Chí MinhChương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
no img nhan thanh
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức và tài
Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao vị trí vai trò của đội ngũ cán bộ. công chức. Người coi cán bộ nói chung "là cái mốc của mọi công việc", "muốn việc thành ...
Tư tưởng Hồ Chí MinhChương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
no img nhan thanh
Hoạt động quản lý nhà nước bằng Hiến pháp, pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống
 Quản lý nhà nước là quản lý bằng bộ máy và bằng nhiều biện pháp khác nhưng quan trọng nhất là quản lý bằng hệ thống luật, trong đó quan trọng bậc nhất là Hiến ...
Tư tưởng Hồ Chí MinhChương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
no img nhan thanh
Xây dựng một nhà nước hợp pháp hợp hiến
Hồ Chí Minh đã sớm thấy được tầm quan trọng của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý xã hội. Điều này thể hiện trong bản Yêu sách của nhân dân An Nam ...
Tư tưởng Hồ Chí MinhChương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
no img nhan thanh
Nhà Nước Vì Dân
Nhà nước vì dân là một nhà nước lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu, tất cả đều vì lợi ích của dân, ngoài ra không có bất cứ một ...
Tư tưởng Hồ Chí MinhChương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
Trang 3 của 9 trang12345...Trang sau »