Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

no img nhan thanh
Phân tích bản Tuyên ngôn Độc lập – Chủ tịch Hồ Chí Minh
BÀI LÀM    Ngày 2.9.1945 là một sự kiện lớn, một dấu ấn không phai mờ trong lịch sử dân tộc, trong tâm trí của người dân Việt Nam. Hơn sáu mươi năm đã trôi ...
Chuyên mụcTuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
no img nhan thanh
Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết rất cao tay: … chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hãy phân tích đế làm sáng tỏ điều đó.
Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xem như là mẫu mực của loại văn nghị luận. Điều đó thể hiện rõ trong đoạn mở đầu được viết rất cao tay: ...
Chuyên mụcTuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
no img nhan thanh
Sức hấp dẫn, thuyết phục trong bản Tuyên ngôn Độc lập
BÀI LÀM    Trong văn học Việt Nam, ít có tác phẩm nào hàm chứa nhiều giá trị như Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong rất nhiều giá trị đó, ...
Chuyên mụcTuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
no img nhan thanh
Có ý kiến đánh giá: “Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện … đầy sức thuyết phục”. Hãy phân tích để làm sáng tỏ nhận định trên
Vào những thời điểm chuyển mình của lịch sử một dân tộc thường xuất hiện những áng văn bất hủ, đánh dấu cho một thời đại. Không phải ngẫu nhiên người ta hay nhắc đến ...
Chuyên mụcTuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
no img nhan thanh
Phân tích “phần tuyên ngôn” trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Ý nghĩa sâu sắc của phần tuyên ngôn. Lập luận chật chẽ, giọng vân hùng biện đẩy sức thuyết phục
1. Ý nghĩa sâu sắc của “phần tuyên ngôn” trong bản Tuyên ngôn Độc lập a.Ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn Độc lập rất sâu sắc và tiến bộ. -Đánh đổ các xiềng xích ...
Chuyên mụcTuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
no img nhan thanh
Bài 2: Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
   Mùa thu năm 1945, cả nước ta tưng bừng trong niềm sung sướng hân hoan cách mạng tháng Tám thành công đã rũ bỏ khỏi vai người dân Việt Nam những xiềng xích ...
Chuyên mụcTuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
no img nhan thanh
Sức hấp dẫn và thuyết phục trong bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong văn học Việt Nam, ít có tác phẩm nào hàm chứạ nhiều giá trị như Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong rất nhiều giá trị đó, người ta ...
Chuyên mụcTuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
no img nhan thanh
Bài 1: Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 2-9-1945 là một sự kiện lớn, một dấu ấn không phai mờ trong lịch sử dân tộc trong tâm trí của người dân Việt Nam. Hơn sáu mươi năm đã trôi qua mỗi khi ...
Chuyên mụcTuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
no img nhan thanh
Giá trị lịch sử và chất chính luận trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh.
Theo chiều dài bốn ngàn năm của lịch sử dân tộc có nhiều dấu mốc đáng ghi nhớ gắn với sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm. Một trong những mốc lớn ấy là ...
Chuyên mụcTuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
no img nhan thanh
Phân tích “phần tuyên ngôn” trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Ý nghĩa sâu sắc của phần tuyên ngôn. Lập luận chật chẽ, giọng vân hùng biện đẩy sức thuyết phục
1. Ý nghĩa sâu sắc của “phần tuyên ngôn” trong bản Tuyên ngôn Độc lập a.Ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn Độc lập rất sâu sắc và tiến bộ. -Đánh đổ các xiềng xích ...
Chuyên mụcTuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
no img nhan thanh
Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết rất cao tay: … chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hãy phân tích đế làm sáng tỏ điều đó.
Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xem như là mẫu mực của loại văn nghị luận. Điều đó thể hiện rõ trong đoạn mở đầu được viết rất cao tay: ...
Chuyên mụcTuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
no img nhan thanh
Có ý kiến đánh giá: “Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện … đầy sức thuyết phục”. Hãy phân tích để làm sáng tỏ nhận định trên
Vào những thời điểm chuyển mình của lịch sử một dân tộc thường xuất hiện những áng văn bất hủ, đánh dấu cho một thời đại. Không phải ngẫu nhiên người ta hay nhắc đến ...
Chuyên mụcTuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
no img nhan thanh
Một số áng thơ văn được coi là những tuyên ngôn độc lập của dân tộc
YÊU CẦU    1. Trước hết, học sinh phải chọn đúng được những tác phẩm có hai đặc điểm nêu ở đề bài: ra đời vào thời điểm trọng đại của đất nước và ...
Chuyên mụcTuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
no img nhan thanh
Sức hấp dẫn, thuyết phục trong bản Tuyên ngôn Độc lập
BÀI LÀM    Trong văn học Việt Nam, ít có tác phẩm nào hàm chứa nhiều giá trị như Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong rất nhiều giá trị đó, ...
Chuyên mụcTuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
Trang 1 của 2 trang12