no img nhan thanh
Bài 5 trang 55 sách đại số lớp 11 cơ bản
Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) nếu:a) Các bông hoa khác nhau ?b) Các bông hoa như nhau ?Bài giải:a) Đánh số thứ tự cho 3 ...
Chuyên mụcTổ hợp
no img nhan thanh
Lý thuyết tổ hợp
Cho n phần tử khác nhau (n ≥ 1). Mỗi tập con gồm k phần tử khác nhau (không phân biệt thứ tự) của tập hợp n phần tử đã cho (0 ≤ k ≤ n) được gọi là một ...
Chuyên mụcTổ hợp
Đếm hình học, tổ hợp liên quan hình học- Bài 6 tr55 sgk cơ bản
Đếm hình học, tổ hợp liên quan hình học- Bài 6 tr55 sgk cơ bản
Đếm hình học, tổ hợp liên quan hình học- Bài 6 tr55 sgk cơ bản Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao  nhiêu tam giác ...
Chuyên mụcTổ hợp
Bài toán đếm hình học, tổ hợp – Bài 7 trang 55
Bài toán đếm hình học, tổ hợp – Bài 7 trang 55
Tổ hợp, bài toán đếm hình họcTrong mặt phẳng có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành từ bốn đường thẳng song song với nhau và năm đường thẳng vuông góc với bốn đường thằng song song đó ?Bài ...
Chuyên mụcTổ hợp