no img nhan thanh
Bài 3 trang 54 sách đại số lớp 11 cơ bản
Giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm ba bông hoa vào ba lọ đã cho (mỗi lọ cắm một bông) ?Bài giải:Cách 1: Mỗi cách cắm ba ...
Chuyên mụcHoán vị
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi hàng dọc, hàng ngang – bài tập 2.3
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi hàng dọc, hàng ngang – bài tập 2.3
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi hàng dọc, hàng ngang - bài tập 2.3Đề bài: Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 10 bạn trong đó có An và Bình vào 10 ghế kê thành hàng ngang sao cho a) ...
Chuyên mụcHoán vị
no img nhan thanh
Lý thuyết hoán vị
Cho n phần tử khác nhau (n ≥ 1). Mỗi cách sắp thứ tự của n phần tử đã cho, mà trong đó mỗi phần tử có mặt đúng một lần, được gọi là một hoán vị của n phần ...
Chuyên mụcHoán vị
Sắp xếp chỗ ngồi quanh 1 bàn tròn – Bài tập 2.4
Sắp xếp chỗ ngồi quanh 1 bàn tròn – Bài tập 2.4
Sắp xếp chỗ ngồi quanh 1 bàn tròn - Sách bài tập cơ bản  2.5 Trang 62Đề bài:  Có 4 người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa trẻ được xếp vào 7 ghế đặt quanh một bàn ...
Chuyên mụcHoán vị
no img nhan thanh
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi – Bài 2 trang 54
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi - Bài 2 trang 54Có bao nhiêu cách để sắp xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế kê thành một dãy ?Bài giải:Mỗi cách xếp chỗ ngồi cho 10 người khách ...
Chuyên mụcHoán vị
Sắp xếp chỗ ngồi quanh 1 bàn tròn – Bài tập 2.4
Sắp xếp chỗ ngồi quanh 1 bàn tròn – Bài tập 2.4
Sắp xếp chỗ ngồi quanh 1 bàn tròn - Sách bài tập cơ bản  2.5 Trang 62Đề bài:  Có 4 người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa trẻ được xếp vào 7 ghế đặt quanh một bàn ...
Chuyên mụcHoán vị
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi hàng dọc, hàng ngang – bài tập 2.3
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi hàng dọc, hàng ngang – bài tập 2.3
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi hàng dọc, hàng ngang - bài tập 2.3Đề bài: Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 10 bạn trong đó có An và Bình vào 10 ghế kê thành hàng ngang sao cho a) ...
Chuyên mụcHoán vị
no img nhan thanh
Lý thuyết hoán vị
Cho n phần tử khác nhau (n ≥ 1). Mỗi cách sắp thứ tự của n phần tử đã cho, mà trong đó mỗi phần tử có mặt đúng một lần, được gọi là một hoán vị của n phần ...
Chuyên mụcHoán vị
no img nhan thanh
Bài 3 trang 54 sách đại số lớp 11 cơ bản
Giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm ba bông hoa vào ba lọ đã cho (mỗi lọ cắm một bông) ?Bài giải:Cách 1: Mỗi cách cắm ba ...
Chuyên mụcHoán vị
no img nhan thanh
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi – Bài 2 trang 54
Bài toán sắp xếp chỗ ngồi - Bài 2 trang 54Có bao nhiêu cách để sắp xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế kê thành một dãy ?Bài giải:Mỗi cách xếp chỗ ngồi cho 10 người khách ...
Chuyên mụcHoán vị