no img nhan thanh
Chứng minh hai mặt phẳng song song
Phương pháp chứng minh hai mặt phẳng song song Phương pháp 1 Cơ sở của phương pháp chứng minh hai mặt phẳng (P) và (Q) song song nhau là: - Bước 1: Chứng minh mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng a, b ...
Chuyên mụcQuan hệ song song
no img nhan thanh
Tóm tắt lý thuyết đường thẳng song song với mặt phẳng
ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng Cho đường thẳng  d và mặt phẳng (P). Tùy theo số điểm chung của d và (P), ta có ba trường hợp: Trường hợp 1: d ...
Chuyên mụcQuan hệ song song
no img nhan thanh
Phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian
Phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian Phương pháp 2:  Muốn chứng minh đường thẳng a // (P) chứng minh đường thẳng đó không nằm trong mặt phẳng và song song với một đường thẳng nào đó ...
Chuyên mụcQuan hệ song song
no img nhan thanh
Các phương pháp chứng minh 2 đường thẳng song song trong không gian
Phương pháp chứng minh đường thẳng song song với đường thẳng trong không gian Phương pháp 1: Muốn chứng minh đường thẳng a song song mặt phẳng (P), ta chứng minh đường thẳng a song song với đường thẳng b mà đường thẳng ...
Chuyên mụcQuan hệ song song
no img nhan thanh
Hai đường thẳng song song trong không gian
Hai đường thẳng song song với nhau Định nghĩa: Hai đường thẳng song song với nhau khi hai đường thẳng thuộc 1 mặt phẳng và không có điểm chung Đinh lí: Định lí 1: Trong không gian qua 1 điểm không nằm trên đường ...
Chuyên mụcQuan hệ song song
no img nhan thanh
Phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian
Phương pháp 3:   Muốn chứng minh đường thẳng a // (P) ta chứng minh đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (Q) mà (Q) // (P) Bài tập minh họa bài tập áp dụng
Chuyên mụcQuan hệ song song
no img nhan thanh
Giao tuyến, thiết diện song song với đường thẳng cho trước
Giao tuyến, thiết diện song song với đường thẳng cho trước Cách tìm giao tuyến của hai mặt phẳng, biết mặt phẳng song song với đường thẳng cho trước Tìm 1 điểm chung của hai mặt phẳng Tìm trong mặt phẳng 1 đường ...
Chuyên mụcQuan hệ song song
no img nhan thanh
Tóm tắt lý thuyết hai mặt phẳng song song
HAI MẶT PHẲNG SONG SONG Định nghĩa: Hai mặt phẳng (a), (b) được gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung. Khi đó ta kí hiệu: (a) // (b) hay (b) // (a). Định lí 1: Nếu mặt phẳng (a) ...
Chuyên mụcQuan hệ song song
no img nhan thanh
Phương pháp chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng
Phương pháp chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng trong không gian Phương pháp 1: Muốn chứng minh đường thẳng a // (P), ta chứng minh đường thẳng a song song với đường thẳng b mà đường thẳng b song song với mặt ...
Chuyên mụcQuan hệ song song
no img nhan thanh
Giao tuyến, thiết diện song song với mặt phẳng cho trước
Giao tuyến, thiết diện song song với mặt phẳng cho trước Phương pháp : - Tìm phương của giao tuyến của hai mặt phẳng bằng định lý về giao tuyến :"Nếu hai mặt phẳng song song bị cắt bởi một mặt ...
Chuyên mụcQuan hệ song song