Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm, số nghiệm của phương trình
Chứng minh phương trình f(x) = 0 có nghiệm, số nghiệm của phương trình
VĐ 4. CHỨNG MINH PHƯƠNG TRÌNH f(x)=0 CÓ NGHIỆMI. TÓM TẮT LÝ THUYẾTPhương pháp: Để chứng minh phương trình có nghiệm, cần tìm hai số a và b sao cho hàm số y=f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a).f(b)<0. Nếu phương ...
Chuyên mụcHàm số liên tục