no img nhan thanh
Bài 5 trang 136 sgk giải tích 12
Bài 5. Tính: a) (2 + 3i)2 ;                       b) (2 + 3i)3      Hướng dẫn giải: a) (2 + 3i)2 = 4 + 12i + (3i)2 = ...
Chuyên mụcSố phức
no img nhan thanh
Bài 1 trang 138 sgk giải tích 12
Bài 1. Thực hiện các phép chia sau: a) ;          b) ;           c) ;           d) . Hướng dẫn giải: a)  . b)   c)   d) = (5 ...
Chuyên mụcSố phức
no img nhan thanh
Bài 2 trang 138 sgk giải tích 12
Bài 2. Tìm nghịch đảo  của số phức z, biết: a) z = 1 + 2i;                         b) z = √2 - 3i; c) ...
Chuyên mụcSố phức
no img nhan thanh
Bài 3 trang 138 sgk giải tích 12
Bài 3. Thực hiện các phép tính sau: a) 2i(3 + i)(2 + 4i);                       b) c) 3 + 2i + (6 + i)(5 ...
Chuyên mụcSố phức
no img nhan thanh
Bài 4 trang 138 sgk giải tích 12
Bài 4. Giải các phương trình sau: a) (3 - 2i)z + (4 + 5i) = 7 + 3i;               b) (1 + 3i)z - (2 + 5i) = ...
Chuyên mụcSố phức
no img nhan thanh
Bài 1 trang 140 sgk giải tích 12
Bài 1. Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: -7; -8; -12; -20; -121 Hướng dẫn giải: ± i√7 ;        ± i2√2 ;       ± i2√3;     ...
Chuyên mụcSố phức
no img nhan thanh
Bài 2 trang 140 sgk giải tích 12
Bài 2. Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức: a) -3z2 + 2z – 1 = 0;          b) 7z2 + 3z +2  = 0;          c) 5z2 - ...
Chuyên mụcSố phức
no img nhan thanh
Bài 3 trang 140 sgk giải tích 12
Bài 3. Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức: a) z4 + z2 – 6 = 0;                 b) z4 + 7z2 + 10 = 0 Hướng dẫn ...
Chuyên mụcSố phức
no img nhan thanh
Bài 4 trang 140 sgk giải tích 12
Bài 4. Cho a, b, c ε R, a # 0, z1 và z2 là hai nghiệm của phương trình az2 + bz + c = 0  Hãy tính z1 + z2 và z1 z2 theo các hệ số a, b, c.  Hướng dẫn giải: Yêu ...
Chuyên mụcSố phức
no img nhan thanh
Bài 5 trang 140 sgk giải tích 12
Bài 5. Cho z = a + bi là một số phức. Hãy tìm một phương trình bậc hai với hệ số thực nhận z và  làm nghiệm Hướng dẫn giải: Một phương trình bậc hai ...
Chuyên mụcSố phức
no img nhan thanh
Bài 3 trang 126 sgk giải tích 12
Bài 3. Thực hiện các phép tính sau: a) (3 - 2i)(2 - 3i);                   b) (-1 + i)(3 + 7i); c) 5(4 + 3i)     ...
Chuyên mụcSố phức
no img nhan thanh
Bài 1 trang 133 sgk giải tích 12
Bài 1. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết: a) z = 1 - πi;                              b) z = ...
Chuyên mụcSố phức
Trang 1 của 2 trang12