Nguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân. Phương pháp đổi biến. Phương pháp tích phân từng phần. 

no img nhan thanh
Bài tập 2 – Trang 121 – SGK Giải tích 12
2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = x2 +1, tiếp tuyến với đường thẳng này tại điểm M(2;5) và trục Oy. Hướng dẫn giải: HD: Phương trình tiếp tuyến là ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân
no img nhan thanh
Bài tập 4 – Trang 121 – SGK Giải tích 12
4. Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay quanh trục Ox: a) y = 1 - x2 , y = 0 ; b) y = cosx, y ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân
no img nhan thanh
Bài tập 3 – Trang 121 – SGK Giải tích 12
3. Parabol  chia hình tròn có tâm tại gốc tọa độ, bán kính 2√2 thành hai phần. Tìm tỉ số diện tích của chúng. Hướng dẫn giải: HD: Đường tròn đã cho có phương trình x2  + ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân
no img nhan thanh
Bài tập 5 – Trang 121 – SGK Giải tích 12
5. Cho tam giác vuông OPM có cạnh OP nằm trên trục Ox. Đặt   và OM = R, . Gọi  là khối tròn xoay thu được khi quay tam giác đó xung quanh Ox (H.63). a) ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân
no img nhan thanh
Bài tập 1 – Trang 121 – SGK Giải tích 12
1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: a) y = X2, y = x + 2;    b) y = |lnx|, y = 1; c) y = (x – 6)2, y = ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân
no img nhan thanh
Bài tập 1- Trang 100-SGK Giải tích 12
1.Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại? a)  e-x và -  e-x ;                             b)sin2x ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân
no img nhan thanh
Bài tập 2 – Trang 100-101-SGK Giải tích 12
2.Tìm nguyên hàm của các hàm số sau? a) f(x) =        ;                             b) f(x) =    c) f(x) =   ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân
no img nhan thanh
Bài tập 4 – Trang 101- SGK Toán Giải tích 12
4. Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính: a) ∫xln(1+x)dx           ;                   b) ∫(x2+2x+1)exdx c) ∫xsin(2x+1)dx       ;   ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân
no img nhan thanh
Bài tập 3 – Trang 101- SGK Giải tích 12
3. Sử dụng phương pháp biến số, hãy tính: a)  ∫(1-x)9dx   (đặt u =1-x ) ; b)  ∫x(1+x2)3/2 dx (đặt u = 1 +  x2 ) c)  ∫cos3xsinxdx   (đặt t = cosx) d)      (đặt u= ex +1)   Hướng ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân
no img nhan thanh
Bài tập 2 – Trang 112 – SGK Giải tích 12
2. Tính các tích phân sau: a)                                b)  c)                        d)  ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân
no img nhan thanh
Bài tập 1 – Trang 112 – SGK Giải tích 12
1. Tính các tích phân sau: a)                    b)  c)                        d)  e)          ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân
no img nhan thanh
Bài tập 3 – Trang 113 -SGK Giải tích 12
3. Sử dụng phương pháp biến đổi số, tính tích phân: a)       (Đặt u= x+1)  b)        (Đặt x = sint ) c)     (Đặt u = 1+x.ex) d)    (Đặt x= asint) ...
Chuyên mụcNguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân
Trang 1 của 2 trang12