no img nhan thanh
Bài 1 trang 84 sgk giải tích 12
Bài 1. Giải các phương trình mũ: a) (0,3)3x-2 = 1; b) = 25; c)  = 4; d) (0,5)x+7.(0,5)1-2x = 2. Hướng dẫn giải: a) (0,3)3x-2 = 1= (0,3)0 ⇔ 3x - 2 = 0 ⇔ x = . b) = 25 ⇔ 5-x = 52 ⇔ ...
Chuyên mụcLogarit - Mũ
no img nhan thanh
Bài 2 trang 84 sgk giải tích 12
Bài 2. Giải các phương trình mũ: a)     32x – 1 + 32x = 108; b)     2x+1 + 2x - 1 + 2x = 28; c)     64x – 8x – 56 = 0; d)     3.4x – ...
Chuyên mụcLogarit - Mũ
no img nhan thanh
Bài 3 trang 84 sgk giải tích 12
Bài 3. Giải các phương trình lôgarit: a)     log3(5x + 3) = log3( 7x + 5); b)     log(x – 1) – log(2x -11) = log2; c)     log2(x- 5) + log2(x + 2) = 3; d) ...
Chuyên mụcLogarit - Mũ
no img nhan thanh
Bài 4 trang 85 sgk giải tích 12
Bài 4. Giải các phương trình lôgarit: a) log(x2 + x – 5) = log5x  + ; b) log(x2 - 4x – 1) = log8x – log4x; c)  + 4log4x + log8x = 13. Bạn đọc tự giải
Chuyên mụcLogarit - Mũ
no img nhan thanh
Bài 1 trang 89 sgk giải tích 12
Bài 1. Giải các bất phương trình mũ: a)  < 4; b)  ≥ ; c) 3x+2 + 3x-1 ≤ 28; d) 4x – 3.2x + 2 > 0. Hướng dẫn giải: a)  < 4 ⇔   < 22  ⇔ -x2 + 3x < 2 ⇔ ...
Chuyên mụcLogarit - Mũ
no img nhan thanh
Bài 2 trang 90 sgk giải tích 12
Bài 2: Giải các bất phương trình lôgarit: a) log8(4- 2x) ≥ 2; b)  > ; c) log0,2x – log5(x- 2) < log0,23;  d)  - 5log3x + 6 ≤ 0. Hướng dẫn giải: a) Điều kiện x ≤ 2. Viết ...
Chuyên mụcLogarit - Mũ
no img nhan thanh
Bài 1 trang 68 sgk giải tích 12
Bài 1. Không sử dụng máy tính, hãy tính: a) ; b) ; c) ; d) . Hướng dẫn giải a)  = = -3. b) =  = . hoặc dùng công thức đổi cơ số :  =  =  = . c)  =  = . d)  =  = 3.
Chuyên mụcLogarit - Mũ
no img nhan thanh
Bài 2 trang 68 sgk giải tích 12
Bài 2. Tính: a) ; b) ; c)  d) ;. Hướng dẫn giải: a)  =  =  =  = 9. b)  = =   =  =  =  =  = . c)  =  =  =  = 16. d)  Có   =  =  =  nên  =  =  =  = 9.
Chuyên mụcLogarit - Mũ
no img nhan thanh
Bài 3 trang 68 sgk giải tích 12
Bài 3. Rút gọn biểu thức: a) log36. log89. log62; b) logab2+ . Hướng dẫn giải: a) Từ công thức đổi cơ số suy ra ∀a,b,c > 0 (a,b ≠ 1), logab. logbc = logac. Do đó log36. log89. ...
Chuyên mụcLogarit - Mũ
no img nhan thanh
Bài 4 trang 68 sgk giải tích 12
Bài 4. So sánh các cặp số sau:   a)      log35 và log74; b)      log0,32 và log53; c)       log210 và log530. Hướng dẫn giải: a) Bằng máy tính cầm tay ta tính được   log35 ≈ 1,464973521; log74 ≈ ...
Chuyên mụcLogarit - Mũ
no img nhan thanh
Bài 5 trang 68 sgk giải tích 12
Bài 5. a) Cho a = log303, b = log305. Hãy tính log301350 theo a, b. b) Cho c = log153. Hãy tínhlog2515 theo c. Hướng dẫn giải: a) Ta có 1350 = 30.32 . ...
Chuyên mụcLogarit - Mũ
no img nhan thanh
Bài 1 trang 77 sgk giải tích 12
Bài 1. Vẽ đồ thị của các hàm số: a) y = 4x ; b) y= . Hướng dẫn giải: a) Đồ thị hàm số y = 4x nằm hoàn toàn phía trên trục hoành, cắt trục tung tại các ...
Chuyên mụcLogarit - Mũ
Trang 1 của 3 trang123