Thay đổi các thông số của hệ khe Y-Âng với ánh sáng đơn sắc. L12.C5.P3.
Thay đổi các thông số của hệ khe Y-Âng với ánh sáng đơn sắc. L12.C5.P3.
THAY ĐỔI CÁC THÔNG SỐ CỦA HỆ GIAO THOA Y-ÂNG Yêu cầu: - Nắm được cấu trúc hệ giao thoa khe Y-âng, bố trí hệ vân, sự phụ thuộc khoảng vân vào các thông số của hệ vân. - ...
Chuyên mụcSóng ánh sáng