Máy phát điện xoay chiều, giá trị hiệu dụng. C3.P1
Máy phát điện xoay chiều, giá trị hiệu dụng. C3.P1
TÓM TẮT LÝ THUYẾT Hình 3.1.1: Sơ đồ nguyên lý với một cặp cực: Phần cảm là Stato, phần ứng là Roto, và bộ góp điện, Hình ảnh trên Internet.Yêu cầu- Biết nguyên lý Faraday về việc tạo ra dòng điện ...
Chuyên mụcDòng điện xoay chiều
Mạch điện xoay chiều chỉ có R hoặc L hoặc C. C3.P2
Mạch điện xoay chiều chỉ có R hoặc L hoặc C. C3.P2
TÓM TẮT LÝ THUYẾT1. Mạch chỉ chứ điện trở thuần R.Biểu thức dòng điện trong mạch là: Biểu thức tương ứng của hiệu điện thế trên trở là: Trong đó:  Hình 3.1: Mạch điện chỉ chứ điện trở thuần (Resistor), ...
Chuyên mụcDòng điện xoay chiều
Cộng hưởng điện xoay chiều. C3.P4.
Cộng hưởng điện xoay chiều. C3.P4.
TÓM TẮT LÝ THUYẾT   Hình 4.1: Hiện tượng cộng hưởng nhọn trong mạch điện xoay chiều. Khi hao phí trong mạch, ứng với R, khi hao phí càng nhỏ thì cực đại nhọn càng thể hiện rõ ràng. ...
Chuyên mụcDòng điện xoay chiều
L biến thiên trong mạch R nt L nt C. C3.P5
L biến thiên trong mạch R nt L nt C. C3.P5
TÓM TẮT LÝ THUYẾT Yêu cầu - Nhớ hình ảnh giản đồ trong trường hợp ULmax khi đó - Bản chất đại số của bài toán này là các e áp dụng các định lý lượng trong tam giác ...
Chuyên mụcDòng điện xoay chiều
C biến thiên trong mạch R nt L nt C. C3.P6
C biến thiên trong mạch R nt L nt C. C3.P6
TÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu- Nhớ hình ảnh giản đồ trong trường hợp ULmax khi đó - Bản chất đại số của bài toán này là các em áp dụng các định lý lượng trong tam giác vuông: UOURLTương ứng ...
Chuyên mụcDòng điện xoay chiều
C biến thiên trong mạch R nt L nt C. C3.P6
C biến thiên trong mạch R nt L nt C. C3.P6
TÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu- Nhớ hình ảnh giản đồ trong trường hợp ULmax khi đó - Bản chất đại số của bài toán này là các em áp dụng các định lý lượng trong tam giác vuông: UOURLTương ứng ...
Chuyên mụcDòng điện xoay chiều
L biến thiên trong mạch R nt L nt C. C3.P5
L biến thiên trong mạch R nt L nt C. C3.P5
TÓM TẮT LÝ THUYẾT Yêu cầu - Nhớ hình ảnh giản đồ trong trường hợp ULmax khi đó - Bản chất đại số của bài toán này là các e áp dụng các định lý lượng trong tam giác ...
Chuyên mụcDòng điện xoay chiều
Cộng hưởng điện xoay chiều. C3.P4.
Cộng hưởng điện xoay chiều. C3.P4.
TÓM TẮT LÝ THUYẾT   Hình 4.1: Hiện tượng cộng hưởng nhọn trong mạch điện xoay chiều. Khi hao phí trong mạch, ứng với R, khi hao phí càng nhỏ thì cực đại nhọn càng thể hiện rõ ràng. ...
Chuyên mụcDòng điện xoay chiều
Mạch điện xoay chiều chỉ có R hoặc L hoặc C. C3.P2
Mạch điện xoay chiều chỉ có R hoặc L hoặc C. C3.P2
TÓM TẮT LÝ THUYẾT1. Mạch chỉ chứ điện trở thuần R.Biểu thức dòng điện trong mạch là: Biểu thức tương ứng của hiệu điện thế trên trở là: Trong đó:  Hình 3.1: Mạch điện chỉ chứ điện trở thuần (Resistor), ...
Chuyên mụcDòng điện xoay chiều
Máy phát điện xoay chiều, giá trị hiệu dụng. C3.P1
Máy phát điện xoay chiều, giá trị hiệu dụng. C3.P1
TÓM TẮT LÝ THUYẾT Hình 3.1.1: Sơ đồ nguyên lý với một cặp cực: Phần cảm là Stato, phần ứng là Roto, và bộ góp điện, Hình ảnh trên Internet.Yêu cầu- Biết nguyên lý Faraday về việc tạo ra dòng điện ...
Chuyên mụcDòng điện xoay chiều