Các đại lượng đặc trương của mạch dao động điện từ LC. C4.P1
Các đại lượng đặc trương của mạch dao động điện từ LC. C4.P1
TÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu- Biểu thức điện tích, dòng điện và hiệu điện thế.- Nắm được các đại lượng đặc trưng của dao động điện từ (chu kỳ, tần số, bước sóng) và đơn vị của chúng.- Mối liên ...
Chuyên mụcDao động & sóng điện từ
Năng lượng điện từ. C4.P2
Năng lượng điện từ. C4.P2
TÓM TẮT LÝ THUYẾT Yêu cầu - Công thức xác định, đơn vị và các đại lượng đặc trưng của năng lượng điện trường, năng lượng từ trường, năng lượng điện từ và mỗi quan hệ giữa chúng. - Các ...
Chuyên mụcDao động & sóng điện từ
Thay đổi các đại lượng trong mạch LC. C4.P3
Thay đổi các đại lượng trong mạch LC. C4.P3
TÓM TẮT LÝ THUYẾT Yêu cầu - Xác định T, f, λ của mạch dao động riêng khi thay đổi thông số riêng của hệ: ghép tụ, tụ xoay… - Nắm được cách tính các đại lượng đặc trưng của ...
Chuyên mụcDao động & sóng điện từ
Giá trị tức thời các đại lượng trong mạch LC. C4.P4
Giá trị tức thời các đại lượng trong mạch LC. C4.P4
TÓM TẮT LÝ THUYẾT Yêu cầu 1. Trong mạch LC có điện trường trong tụ, từ trường trong cuộn cảm. Tổng năng lượng điện từ là không đổi, với mạch lý tưởng. Ở đó các đại lượng điện gồm: u, ...
Chuyên mụcDao động & sóng điện từ
Sóng điện từ. C4.P5
Sóng điện từ. C4.P5
TÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu1. Các giả thuyết của Mắc-xoen về điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.2. Định nghĩa và tính chất sóng điện từ, Sóng vô tuyến và phân loại.3. Các bài tập về tụ xoay, ...
Chuyên mụcDao động & sóng điện từ
Giá trị tức thời các đại lượng trong mạch LC. C4.P4
Giá trị tức thời các đại lượng trong mạch LC. C4.P4
TÓM TẮT LÝ THUYẾT Yêu cầu 1. Trong mạch LC có điện trường trong tụ, từ trường trong cuộn cảm. Tổng năng lượng điện từ là không đổi, với mạch lý tưởng. Ở đó các đại lượng điện gồm: u, ...
Chuyên mụcDao động & sóng điện từ
Thay đổi các đại lượng trong mạch LC. C4.P3
Thay đổi các đại lượng trong mạch LC. C4.P3
TÓM TẮT LÝ THUYẾT Yêu cầu - Xác định T, f, λ của mạch dao động riêng khi thay đổi thông số riêng của hệ: ghép tụ, tụ xoay… - Nắm được cách tính các đại lượng đặc trưng của ...
Chuyên mụcDao động & sóng điện từ
Năng lượng điện từ. C4.P2
Năng lượng điện từ. C4.P2
TÓM TẮT LÝ THUYẾT Yêu cầu - Công thức xác định, đơn vị và các đại lượng đặc trưng của năng lượng điện trường, năng lượng từ trường, năng lượng điện từ và mỗi quan hệ giữa chúng. - Các ...
Chuyên mụcDao động & sóng điện từ
Các đại lượng đặc trương của mạch dao động điện từ LC. C4.P1
Các đại lượng đặc trương của mạch dao động điện từ LC. C4.P1
TÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu- Biểu thức điện tích, dòng điện và hiệu điện thế.- Nắm được các đại lượng đặc trưng của dao động điện từ (chu kỳ, tần số, bước sóng) và đơn vị của chúng.- Mối liên ...
Chuyên mụcDao động & sóng điện từ
Sóng điện từ. C4.P5
Sóng điện từ. C4.P5
TÓM TẮT LÝ THUYẾTYêu cầu1. Các giả thuyết của Mắc-xoen về điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.2. Định nghĩa và tính chất sóng điện từ, Sóng vô tuyến và phân loại.3. Các bài tập về tụ xoay, ...
Chuyên mụcDao động & sóng điện từ