Loading...

Thuyết electron. L11.C1.P2.

THUYẾT ELECTRON

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Yêu cầu:

– Nắm được thuyết electron, định luật bảo toàn điện tích.

– Áp dụng định luật bảo toàn điện tích vào các trường hợp nhiễm điện.

Nội dung:

1.      Thuyết electron

         Cấu tạo nguyên tử:

+ Hạt nhân gồm: proton mang điện tích dương (e), notron không mang điện.

+ Electron mang điện tích âm (-e) chuyển động quanh hạt nhân.

+ Nguyên tử trung hòa điện: số proton = số electron.

         Điện tích nguyên tố: e = 1,6.10-19 C.

         Thuyết electron:

+ Electron có thể tách ra khỏi nguyên tử để trở thành electron tự do.

+ Nguyên tử mất electron trở thành ion dương, nhận thêm electron thành ion âm.

+ Một vật đang trung hòa điện nhận thêm electron sẽ nhiễm điện âm, cho đi electron sẽ nhiễm điện dương.

2.      Vật dẫn điện và vật cách điện

         Vật dẫn điện là vật có nhiều điện tích tự do di chuyển trong vật.

         Vật cách điện là vật có ít điện tích tự do di chuyển trong vật.

3.      Ba hiện tượng nhiễm điện

A. Nhiễm điện do cọ xát

Cho hai vật trung hòa A và B cọ xát với nhau. Nếu electron từ vật A di chuyển sang vật B thì A nhiễm điện dương, B nhiễm điện âm.

B. Nhiễm điện do tiếp xúc

Một vật dẫn trung hòa cho tiếp xúc với vật mang điện thì vật trung hòa có thể bị nhiễm điện cùng dấu với vật mang điện.

Giải thích: Nếu vật B mang điện âm (thừa electron), các electron từ vật B sẽ di chuyển sang vật trung hòa A làm vật A nhiễm điện âm. Trường hợp vật B mang điện dương (thiếu electron), các electron từ vật trung hòa A chạy sang vật B làm vật A nhiễm điện dương.

C. Nhiễm điện do hưởng ứng

Một thanh kim loại trung hòa đặt gần một vật mang điện thì đầu thanh gần vật nhiễm điện trái dấu với vật, đầu kia của thanh nhiễm điện cùng dấu với vật.

Giải thích: Nếu vật nhiễm điện dương, nó sẽ hút electron tự do trong thanh lại gần. Đầu thanh gần vật thừa electron nên nhiễm điện âm. Trường hợp vật nhiễm điện âm thì ngược lại.

BÀI TẬP MINH HỌA

Bài 1. Hai quả cầu kim loại mang điện tích q1 và q2 đặt trong không khí cách nhau 1 cm, đẩy nhau bởi một lực F = 2,7.10-4 N. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đưa về vị trí cũ, chúng đẩy nhau bởi một lực F’ = 3,6.10-4 N. Tính q1 và q2.

Lời giải:

Khoảng cách hai vật: r = 1 cm = 0,01 m. Hai quả cầu đẩy nhau nên điện tích cùng dấu.

Lực đẩy của hai quả cầu khi chưa tiếp xúc là:

Sau khi tiếp xúc, hai quả cầu có điện tích bằng nhau là: q = (q1 + q2)/2

Lực đẩy của hai quả cầu sau khi tiếp xúc là:

Giải hệ (1) và (2) ta có hai cặp nghiệm (10-9 C, 3.10-9 C) và (-10-9 C, -3.10-9 C)

ĐS: (10-9 C, 3.10-9 C) và (-10-9 C, -3.10-9 C)

Bài 2. Có hai quả cầu giống nhau mang điện tích q1 và q2 có độ lớn như nhau (), khi đưa chúng lại gần nhau thì chúng hút nhau. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách chúng ra một khoảng thì chúng đẩy nhau với một lực bằng bao nhiêu?

Lời giải

Vì ban đầu hai quả cầu hút nhau nên chúng nhiễm điện trái dấu. Mặt khác, độ lớn điện tích bằng nhau nên q1 = – q2. Khi cho chúng tiếp xúc, hai quả cầu cân bằng lại điện tích nên điện tích của mỗi quả bằng 0. Hai quả cầu khi tách ra trung hòa điện tích nên không tương tác nhau.

ĐS: 0

  Bài tập trắc nghiệm

 • (1)

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  Trong những vật điện môi có chứa rất ít điện tích tự do

  Xét về toàn bộ, một vật trung hòa về điện sau đó được nhiễm điện do hưởng ứng thì vẫn là một vật trung hòa về điện.

  Trong vật dẫn có rất nhiều điện tích tự do

  Xét về toàn bộ, một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hòa về điện

 • (2)

  Vật A nhiễm điện dương đưa lại gần vật B trung hoà được đặt cô lập thì vật B cũng nhiễm điện, là do

  điện tích trên vật A truyền sang vật B

  điện tích trên vật B tăng lên

  điện tích trên vật B giảm xuống

  điện tích trên vật B phân bố lại

 • (3)

  Vật A trung hoà điện đặt tiếp xúc với vật B đang nhiễm điện dương thì vật A cũng nhiễm điện dương, là do

  ion âm từ vật A di chuyển sang vật B

  electron di chuyển từ vật B sang vật A

  electron di chuyển từ vật A sang vật B

  điện tích dương từ vật B di chuyển sang vật A

 • (4)

  Chọn câu đúng

  Nguyên nhân của sự nhiễm điện do cọ xát là các vật bị nóng lên do cọ xát

  Cọ thước nhựa vào mảnh dạ thì mảnh dạ cũng tích điện

  Có thể cọ xát hai vật cùng loại với nhau để được hai vật tích điện trái dấu

  Vật tích điện chỉ hút được các vật cách điện như giấy, không hút kim loại

 • (5)

  Nhiễm điện cho một thanh nhựa rồi đưa nó lại gần hai vật M và N, ta thấy thanh nhựa hút cả hai vật M và N. Tình huống nào sau đây chắc chắn không xảy ra?

  M nhiễm điện, còn N không nhiễm điện

  M và N nhiễm điện cùng dấu

  M và N đều không nhiễm điện

  M và N nhiễm điện trái dấu

 • (6)

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  Hạt êlectron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C)

  êlectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác

  Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion

  Hạt êlectron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg)

 • (7)

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron

  Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron

  Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương

  Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron

 • (8)

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do

  Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do

  Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do

  Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do

 • (9)

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì êlectron chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương

  Trong quá trình nhiễm điện do hưởng ứng, vật bị nhiễm điện vẫn trung hoà điện

  Trong quá trình nhiễm điện do cọ sát, êlectron đã chuyển từ vật này sang vật kia

  Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì điện tích dương chuyển từ vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm điện

 • (10)

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  Trong điện môi có rất ít điện tích tự do

  Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện

  Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do

  Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện

 • (11)

  Có hai quả cầu giống nhau cùng mang điện tích có độ lớn như nhau (), khi đưa chúng lại gần thì chúng đẩy nhau. Cho chúng tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra một khoảng nhỏ thì chúng

  không tương tác nhau

  hút nhau

  có thể hút hoặc đẩy nhau

  đẩy nhau

 • (12)

  Có hai quả cầu giống nhau mang điện tích q1 và q2 có độ lớn như nhau (), khi đưa chúng lại gần nhau thì chúng hút nhau. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách chúng ra một khoảng thì chúng

  không tương tác nhau

  hút nhau

  có thể hút hoặc đẩy nhau

  đẩy nhau

 • (13)

  Hai quả cầu kim loại A và B tích điện tích lần lượt là q1 và q2 trong đó q1 là điện tích dương, q2 là điện tích âm q1 >. Cho 2 quả cầu tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra và đưa quả cầu B lại gần quả cầu C đang tích điện âm thì chúng

  có thể hút hoặc đẩy nhau

  đẩy nhau

  hút nhau

  không hút cũng không đẩy nhau

 • (14)

  Có hai quả cầu giống nhau cùng mang điện tích có độ lớn như nhau , khi đưa chúng lại gần thì chúng đẩy nhau. Cho chúng tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra một khoảng nhỏ thì chúng

  hút nhau

  có thể hút hoặc đẩy nhau

  không tương tác nhau

  đẩy nhau

 • (15)

  Có hai quả cầu giống nhau mang điện tích q1 và q2 có độ lớn như nhau , khi đưa chúng lại gần nhau thì chúng hút nhau. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách chúng ra một khoảng thì chúng

  hút nhau

  đẩy nhau

  có thể hút hoặc đẩy nhau

  không tương tác nhau

Loading...

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
Sách và tư liệu
Vật lý 12_Lượng tử_Nd1_Hiện tượng quang điện
Vật lý 12_Lượng tử_Nd1_Hiện tượng quang điện
NỘI DUNG CẦN NẮM TRONG CHƯƠNGHiện tượng quang điện ngoài: (2 câu)Khái niệm về hiện tượng quang điện ngoài, các ...
UNIT 7 – TEST 1 – Tiếng anh 11 – Tài liệu cô Cẩm Nhung xinh đẹp
UNIT 7 – TEST 1 – Tiếng anh 11 – Tài liệu cô Cẩm Nhung xinh đẹp
 UNIT 7                                      TEST 1I.              PRONUNCIATIONChoose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.1.     a. limit                    ...
Vật lý 12_Tập lý thuyết _Chương 7_Hạt nhân nguyên tử
Vật lý 12_Tập lý thuyết _Chương 7_Hạt nhân nguyên tử
The man who removes a mountain begins by carrying away small stones. William Faulkner
LÒNG NGAY THẲNG CỦA CHÍNH PHỦ THUỘC ĐỊA
No img
LÒNG NGAY THẲNG CỦA CHÍNH PHỦ THUỘC ĐỊATrong thời chiến tranh vinh quang, để có được những "tình nguyện quân", ...
CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ THANH NIÊN TRUNG QUỐC
No img
CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ THANH NIÊN TRUNG QUỐCPhong trào thanh niên xã hội chủ nghĩa mối bắt đầu ồ ...