Loading...

Phân tích đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Phân tích đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trả lời

Khái niệm:

Theo văn kiện đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.Khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Về phân tích đặc điểm:

Thứ nhất, về hệ thống mục tiêu của nền ktế t/trường định hướng XHCN:

Giải phóng sức sản xuất, động viên mọi nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện CNH – HĐH, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH;

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân;

Tiêu dùng đc bảo vệ trên cơ sở pháp luật của nhà nước.

Thứ hai, về chế độ sở hữu và thành phần ktế:

Nền ktế thị trường định hướng XHCN ở VN có cấu trúc từ nhiều loại hình, hình thức sở hữu và nhiều thành phần ktế. Sở hữu tòan dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân, trong đó: chế độ công hữu về tư liệu sx chủ yếu từng bước đc xác lập và sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối khi CNXH đc xây dựng xong về cơ bản. Từ các hình thức sở hữu đó hình thành nên nhiều thành phần ktế với những hình thức tổ chức kd đa dạng, đan xen hỗn hợp. Các thành phần ktế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền ktế t/trường tịnh hướng XHCN, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, trong đó ktế NN giữ vai trò chủ đạo, ktế NN cùng với ktế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền ktế quốc dân.

Thứ ba, về cơ chế vận hành ktế: là cơ chế t/trường có sự qlý của NN để đảm bảo phân bổ hợp lý các lợi ích và nguồn lực, kích thích phát triển các tiềm năng kd và các lực lượng sx, tăng hiệu quả và tăng năng suất lđ; thực hiện việc qlý vĩ mô đ/v kinh tế t/trường trên cơ sở học tập vận dụng kinh nghiệm có chọn lọc cách qlý kinh tế của các các nước tư bản, điều chỉnh cơ chế ktế, giáo dục đạo đức kd phù hợp; thống nhất điều hành, điều tiết và hướng dẫn sự vận hành nền ktế cả nước theo đúng mục tiêu phát triển XH.

Thứ tư, về hình thức phân phối: có nhiều hình thức đan xen, vừa thực hiện theo ngtắc phân phối của KTTT và ngtắc phân phối của CNXH. Trong đó cần ưu tiên phân phối theo lđ, theo vốn,theo tài năng và hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự phân phối công bằng và hạn chế bất bình đẳng XH.

Thứ năm, về nguyên tắc giải quyết các mặt, các mối quan hệ chủ yếu: Phải kết hợp ngay từ đầu giữa LLSX với QHSX, bảo đảm giải phóng LLSX, xây dựng LLSX mới kết hợp với củng cố và hòan thiện QHSX, nhằm phục vụ cho phát triển sx và công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; giữa phát triển sx với từng bước cải thiện và nâng cao đời sống ND, giải quyết tốt các v/đề XH và công bằng XH, ngăn chặn các tệ nạn XH; giải quyết tốt các n/vụ c/trị, XH, văn hóa, môi trường.

Thứ sáu, về tính cộng đồng và tính dân tộc: Mang tính cộng đồng cao theo truyền thống của XHVN, phát triển có sự tham gia của cộng đồng và vì lợi ích của cộng đồng, hướng tới xây dựng 1 cộng đồng XH giàu có, đầy đủ về v/chất, phong phú về tinh thần, công bằng dân chủ văn minh, đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.

Thứ bảy, về qhệ quốc tế: KTTT định hướng XHCN dựa vào sự phát huy tối đa nguồn lực trong nước và triệt để tranh thủ nguồn lực ngoài nước theo phương châm “Kết hợp sức mạnh của dtộc và sức mạnh của thời đại” và sử dựng một cách hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất, để phát triển nền ktế đất nước với tốc độ nhanh, hiện đại và bền vững.

 

Khắc Niệm 

Nhà nước – Pháp luật

Loading...

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
no img nhan thanh
Hiểu thế nào là thị trường, cơ chế thị trường, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 Hiểu thế nào là thị trường, cơ chế thị trường, kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaTrả lời:Thị trườngMột là, khái niệm thị trườngCó rất khái niệm khác nhau về thị trường, ...
Chuyên mụcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Vận động của tư bản cá biệt và tái sản xuất tư bản xã hội
Sản  xuất  tư  bản  chủ nghĩa  là  sự  thống  nhất  biện  chứng  giữa  quá  trình  sản xuất  và  quá  trình  lưu  thông.  Lưu  thông  của  tư  bản,  theo  nghĩa  rộng,  là  sự  vận động  của  tư  bản,  nhờ  đó  mà ...
Kinh tế chính trịChương V: Vận động của tư bản cá biệt và tái sản xuất tư bản xã hội
no img nhan thanh
Tiền công trong chủ nghĩa tư bản – Giáo trình kinh tế chính trị
Tiền công trong chủ nghĩa tư bản - Giáo trình kinh tế chính trị1. Bản chất của tiền công Tiền công là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa sức lao động, là giá cả của hàng hóa sức ...
Kinh tế chính trịChương IV: Sản xuất giá trị thặng dư - Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản
no img nhan thanh
Lược sử hình thành và phát triển môn kinh tế – chính trị
Lược sử hình thành và phát triển môn kinh tế - chính trị Từ xa xưa, trong các công trình nghiên cứu của những nhà bác học thời cổ đại như Xênôphông, Platôn, Arixtốt và trong một số tác phẩm của ...
Kinh tế chính trịChương I: Đối tượng, phương pháp, chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin
no img nhan thanh
Sản xuất giá trị thặng dư – Giáo trình kinh tế chính trị
Sản xuất giá trị thặng dư  - Giáo trình kinh tế chính trị1.Quá trình sản xuất giá trị thặng dư  Mục  đích của nhà tư bản  ứng ra một số tiền mua tư liệu sản xuất và sức lao động ...
Kinh tế chính trịChương IV: Sản xuất giá trị thặng dư - Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản
no img nhan thanh
Phân tích đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Phân tích đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Trả lờiKhái niệm:Theo văn kiện đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.Khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã ...
Kinh tế chính trị
Sách và tư liệu
Đề khảo sát THPT Quốc Gia Thanh Hóa
No img
Nội dung kiến thức Hàm số Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 Khảo sát và vẽ đồ thị ...
BẢN TRUYỀN ĐƠN BẰNG TIẾNG VIỆT CỦA BAN NGHIÊN CỨU THUỘC ĐỊA CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN PHÁP
No img
BẢN TRUYỀN ĐƠN BẰNG  TIẾNG VIỆT CỦA BAN NGHIÊN CỨU THUỘC ĐỊA CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN PHÁPCác bạn lao động ...
Nghìn lẻ một đêm – Chương 28: Chuyến đi thứ 3
No img
Nhưng vì còn đang trong tuổi tráng niên, tôi tháy chán ngán trong cuộc sống ...
UNIT3 – TEST 1 – Tài liệu cô Cẩm Nhung xinh đẹp
UNIT3 – TEST 1 – Tài liệu cô Cẩm Nhung xinh đẹp
 TEST 1I.              PRONUNCIATIONChoose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.1.     a. candle                b. ...
Bí Quyết Quan Trọng Trong Phép Xử Thế
No img
Một Bí Quyết Quan Trọng Trong Phép Xử ThếMuốn Dẫn dụ ai làm việc theo ý ta, chỉ có cách ...