Loading...

Phân tích đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Phân tích đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trả lời

Khái niệm:

Theo văn kiện đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.Khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Về phân tích đặc điểm:

Thứ nhất, về hệ thống mục tiêu của nền ktế t/trường định hướng XHCN:

Giải phóng sức sản xuất, động viên mọi nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện CNH – HĐH, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH;

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân;

Tiêu dùng đc bảo vệ trên cơ sở pháp luật của nhà nước.

Thứ hai, về chế độ sở hữu và thành phần ktế:

Nền ktế thị trường định hướng XHCN ở VN có cấu trúc từ nhiều loại hình, hình thức sở hữu và nhiều thành phần ktế. Sở hữu tòan dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân, trong đó: chế độ công hữu về tư liệu sx chủ yếu từng bước đc xác lập và sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối khi CNXH đc xây dựng xong về cơ bản. Từ các hình thức sở hữu đó hình thành nên nhiều thành phần ktế với những hình thức tổ chức kd đa dạng, đan xen hỗn hợp. Các thành phần ktế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền ktế t/trường tịnh hướng XHCN, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, trong đó ktế NN giữ vai trò chủ đạo, ktế NN cùng với ktế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền ktế quốc dân.

Thứ ba, về cơ chế vận hành ktế: là cơ chế t/trường có sự qlý của NN để đảm bảo phân bổ hợp lý các lợi ích và nguồn lực, kích thích phát triển các tiềm năng kd và các lực lượng sx, tăng hiệu quả và tăng năng suất lđ; thực hiện việc qlý vĩ mô đ/v kinh tế t/trường trên cơ sở học tập vận dụng kinh nghiệm có chọn lọc cách qlý kinh tế của các các nước tư bản, điều chỉnh cơ chế ktế, giáo dục đạo đức kd phù hợp; thống nhất điều hành, điều tiết và hướng dẫn sự vận hành nền ktế cả nước theo đúng mục tiêu phát triển XH.

Thứ tư, về hình thức phân phối: có nhiều hình thức đan xen, vừa thực hiện theo ngtắc phân phối của KTTT và ngtắc phân phối của CNXH. Trong đó cần ưu tiên phân phối theo lđ, theo vốn,theo tài năng và hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự phân phối công bằng và hạn chế bất bình đẳng XH.

Thứ năm, về nguyên tắc giải quyết các mặt, các mối quan hệ chủ yếu: Phải kết hợp ngay từ đầu giữa LLSX với QHSX, bảo đảm giải phóng LLSX, xây dựng LLSX mới kết hợp với củng cố và hòan thiện QHSX, nhằm phục vụ cho phát triển sx và công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; giữa phát triển sx với từng bước cải thiện và nâng cao đời sống ND, giải quyết tốt các v/đề XH và công bằng XH, ngăn chặn các tệ nạn XH; giải quyết tốt các n/vụ c/trị, XH, văn hóa, môi trường.

Thứ sáu, về tính cộng đồng và tính dân tộc: Mang tính cộng đồng cao theo truyền thống của XHVN, phát triển có sự tham gia của cộng đồng và vì lợi ích của cộng đồng, hướng tới xây dựng 1 cộng đồng XH giàu có, đầy đủ về v/chất, phong phú về tinh thần, công bằng dân chủ văn minh, đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.

Thứ bảy, về qhệ quốc tế: KTTT định hướng XHCN dựa vào sự phát huy tối đa nguồn lực trong nước và triệt để tranh thủ nguồn lực ngoài nước theo phương châm “Kết hợp sức mạnh của dtộc và sức mạnh của thời đại” và sử dựng một cách hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất, để phát triển nền ktế đất nước với tốc độ nhanh, hiện đại và bền vững.

 

Khắc Niệm 

Nhà nước – Pháp luật

Loading...

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
no img nhan thanh
Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất – Giáo trình kinh tế chính trị
Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất - Giáo trình kinh tế chính trị1. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận a) Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa Nếu gọi giá trị hàng hóa là W, thì W ...
Kinh tế chính trịChương VI: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
no img nhan thanh
Các quy luật của sản xuất hàng hóa – Giáo trình kinh tế chính trị
Các quy luật của sản xuất hàng hóa - Giáo trình kinh tế chính trị1. Quy luật giá trị a) Nội dung và yêu cầu của quy luật giá trị Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của ...
Kinh tế chính trịChương III: Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa
no img nhan thanh
Phân biệt kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng hóa; kinh tế kế hoạch hóa tập trung và kinh tế thị trường
            Phân biệt kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng hóa; kinh tế kế hoạch hóa tập trung và kinh tế thị trườngPhân biệt kinh tế tự nhiên với kinh tế hàng hóaKinh tế tự nhiên Kinh tế tự ...
Chuyên mụcKinh tế chính trị
no img nhan thanh
Vai trò của kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Vai trò của kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam a) Sự phát triển của kinh tế nông thôn sẽ góp phần tạo ra những tiền đề quan trọng không thể ...
Kinh tế chính trịChương X: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
no img nhan thanh
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn a) Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Công  nghiệp  hóa,  hiện  đại  hóa  nông  nghiệp,  nông  thôn  là  quá  trình  xây dựng cơ sở vật ...
Kinh tế chính trịChương X: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
no img nhan thanh
Phân tích đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Phân tích đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Trả lờiKhái niệm:Theo văn kiện đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.Khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã ...
Kinh tế chính trị
Sách và tư liệu
Trường THPT Lương Ngọc Quyến
No img
Nội dung kiến thức Câu 1: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 4 Câu 2: Tìm giá trị lớn nhất ...
Vật lý 10 – ND5. PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC
Vật lý 10 – ND5. PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC
KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2 – PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC. VẬT LÝ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CƠ ...
VẬT LÝ 10 – C4-ND3: ĐỘNG NĂNG, ĐỊNH LUẬT VỀ ĐỘNG NĂNG
VẬT LÝ 10 – C4-ND3: ĐỘNG NĂNG, ĐỊNH LUẬT VỀ ĐỘNG NĂNG
KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ NHỮNG BÀI TẬP CƠ BẢN ĐỂ HIỂU NỘI DUNG.