Đề kt học kì 1_môn Vật Lý_ THPT_ Võ Thị Sáu_HCM

Câu 1. Một con lắc lò xo dao đang dao động với chu kì 0,5 s và biên độ 1 cm. Nếu tăng biên độ lên 2 cm thì chu kì dao động của con lắc sẽ là       

       A.0,25 s.                            B.2 s.                              C.0,5 s                            D.1 s.

 Câu 2. Đặt điện áp u = 120cos(100pt) V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có R = wL = = 40W. Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là

       A.i = 3cos(100pt) A.B.i = 3cos(100pt) A.C.i = 4cos(100pt + ) A. D.i = 4cos(100pt – ) A.

 Câu 3. Đoạn mạch điện xoay chiều RLC có ; cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm ; tụ điện có điện dung  mắc nối tiếp. Tần số của dòng điện f = 50Hz. Tổng trở của đoạn mạch

       A..                          B..                    C..                   D..

 Câu 4. Trong thí nghiệum giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 11cm dao động cùng pha cùng tần số30Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt nước 60cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng nối hai nguồn là:

       A.8                                    B.9                                  C.11                                D.10

 Câu 5. Sự biến thiên của dòng điện i trong một mạch dao động lệch pha nhau như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ?

       A.i trễ pha  so với q.      B.i sớm pha  so với q.  C.i ngược pha với q.     D.i cùng pha với q.

 Câu 6. Một vật dao động điều hòa với biên độ A=6cm,tần số f = 1Hz.Chọn gốc thời gian là lúc vật đạt li độ cực đại dương.Phương trình dao động điều hòa của vật là:

       A..B..    C..D..

 Câu 7. So với dòng điện, điện áp ở hai đầu đoạn mạch chỉ gồm tụ điện, dao động điều hòa:

A.Trễ pha hơn một góc                                            B.Trễ pha hơn một góc

C.Sớm pha hơn một góc                                             D.Sớm pha hơn một góc       

 Câu 8. Dòng điện có dạng i = 2cos100(A) chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 6 và hệ số tự cảm L = mH. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là:

       A.12W                               B.24W                            C.10W                            D.20W

 Câu 9. Trong mạch RLC nối tiếp, điện áp hai đầu mạch là u = Uocos(wt + j), dòng điện qua mạch là i = Iocos(wt). Công thức nào sau đây là sai ?

       A.P = R.I2.                        B.cosj = .                C.cosj = .                D.P = .

 Câu 10. Dựa vào đặc trưng nào của âm ta có thể phân biệt được hai âm có cùng tần số, cùng biên độ nhưng phát ra từ hai nhạc cụ khác nhau ?

       A.Âm sắc .                        B.Độ to của âm              C.Độ cao của âm            D.Mức cường độ âm

 Câu 11. Xét dòng điện xoay chiều . Chọn biểu thức Sai

  1. B.                      C.                   D.U=

 Câu 12. Mạch điện nào sau đây thì cường độ tức thời trong mạch cùng pha với điện áp tức thời 2 đầu mạch?

       A.Mạch chỉ có cuộn đây   B.Mạch chỉ có điện trở   C.Mạch chỉ có cuộn cảm thuần      D.Mạch chỉ có tụ điện

 Câu 13. Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một hiệu điện thế dao động điều hoà có biểu thức u = 220 cos100pt (V). Biết điện trở thuần của mạch là 200W . Khi thay đổi w thì công suất tiêu thụ cực đại của mạch có giá trị là

       A.220 W                            B.440 W                         C.484 W                         D.121 W

 Câu 14. Chu kì dao động của con lắc đơn có chiều dài dây treo là l thì

       A.tỉ lệ thuận với l.             B.tỉ lệ nghịch với l.         C.tỉ lệ thuận với        D.tỉ lệ nghịch với .

 Câu 15. Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?

       A.Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

       B.Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên.

       C.Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số gấp đôi tần số của li độ.

       D.Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có hai thời điểm thế năng bằng động năng.

 Câu 16. Chọn câu Đúng. Trên một đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất bằng 0 (cosj = 0), khi:

       A.đoạn mạch có điện trở bằng không.                     B.đoạn mạch không có cuộn cảm.

       C.đoạn mạch không có tụ điện.                                D.đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần.

 Câu 17. Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch là 100 V, ở hai đầu điện trở là 60 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là

       A.40 V.                             B.160 V.                         C.60 V.                           D.80 V.

 Câu 18. Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha là 80cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là

       A.6,25 m/s.                        B.400 cm/s.                    C.16 m/s.                        D.400 m/s.

 Câu 19. Mạch dao động LC có chu kì :

       A.phụ thuộc vào cả L và C.                                     B.không phụ thuộc vào cả L và C.

       C.phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C.           D.không phụ thuộc vào L, phụ thuộc vào C.

 Câu 20. Cho một sóng có phương trình sóng là u = 4cosp(40t-0,5x) mm, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng là:

       A.40cm/s                           B.8cm/s                          C.80cm/s                         D.4cm/s

 Câu 21. Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động đều hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là . Chu kì dao động của con lắc này là

       A..                       B..                     C..                     D. .

 Câu 22. Con lắc lò xo gồm vật m = 100g và lò xo k = 100N/m (lấy π2 = 10) dao động điều hoà với chu kì là

       A.0,1s.                               B.0,2s.                            C.0,3s.                            D.0,4s.

 Câu 23. Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?

       A.Ở cùng một nhiệut độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước.

       B.Sóng âm trong không khí là sóng ngang.             C.Sóng âm trong không khí là sóng dọc.

       D.Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí.

 Câu 24. Một mạch dao động LC lí tưởng, cường độ dòng điện trong mạch có dạng (A). Điện tích lớn nhất của tụ là:

       A.4.10-7(C)                        B.8.10-6(C)                     C.6.10-7(C)                      D.2.10-7(C)

 Câu 25. Một con lắc đơn dao động điều hòa tại một nơi nhất định với chu kỳ T = 2(s). Nếu biên độ dao động giảm 2 lần và đồng thời khối lượng vật nặng tăng lên 4 lần thì chu kỳ dao động của con lắc có giá trị là

       A.T’ = (s).                    B.T’ = 2(s).                     C.T’ = 2(s).               D.T’ = 4(s).

 Câu 26. Đặt vào hai đầu tụ điện C =(F) một hiệu điện thế xoay chiều u=141cos(100t) V. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện là

       A.I = 100A                        B.I =1,41A                     C.I = 2,00A                    D.I = 1 A

 Câu 27. Một con lắc lò xo có độ cứng 150 N/m và có năng lượng dao động là 0,12J. Biên độ dao động của nó là:

       A.2cm.                               B.0,4m.                           C.4mm.                           D.0,04m.

Câu 28. Đặt điện áp (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là  (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là   

       A.100 W.                           B. W.                    C.50 W.                          D.W.

 Câu 29. Trong mạch xoay chiều RLC, tần số dòng điện là f. U, I là các giá trị hiệu dụng. u, i là các giá trị tức thời. Hỏi biểu thức nào sau đây là đúng ?

       A.U0 = U0R + U0L + U0C     B.U= |uR + uL + uC|        C.U = UR + UL + UC      D.u = uR + uL + uC

 Câu 30. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số theo các phương trình cm; cm. Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ :

       A.2 cm.                              B.7,2 cm.                        C.8 cm.                           D.10 cm.

 Câu 31. Đoạn mạch RLC nối tiếp đang có ZL> ZC . Cách nào sau đây có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?

       A.giảm tần số dòng điện                                          B.tăng điện dung của tụ điện

       C.giảm điện trở thuần của đoạn mạch                      D.tăng hệ số tự cảm của cuộn dây

 Câu 32. Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 . Một âm có mức cường độ âm 80 dB thì cường độ âm là:

       A.10-8 W/m2.                             B.3.10-5 W/m2.                C.10-20 W/m2.                        D.10-4 W/m2

Câu 33. Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng của vật ở vị trí cân bằng. Khi vật đi qua vị trí có li độ A thì động năng của vật là :

       A.W.                              B.W.                           C.W.                            D.W.

 Câu 34. Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng, dòng điện trong mạch có dạng i = Iocos(wt + )Athì biểu thức điện tích của tụ có dạng q = Qocos(wt + j)C. Trong đó  có giá trị là

       A.j  = p/6                         B.j = – p/6                     C.j  =  p/ 2                     D.j = p/3

 Câu 35. Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện C.  Biết U = UC = 2UL.  Hệ số công suất của mạch là:

       A.1                                    B.0,5.                              C..                            D..

 Câu 36. Trong mạch điện xoay chiều RLC .Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u = U0cost (v) (: thay đổi được ). Thay đổi  để hệ số công suất trong mạch bằng 1. Khi đó

       A.I =                           B.P =2                      C.UR = U                        D.UL = UR

 Câu 37. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây. Vật dao động điều hòa với biên độ A đi được quãng đường

       A.S = n.4A trong n chu kì.                                       B.S = 2A trong nửa chu kì.           

       C.S = A trong 1/4 chu kì.                                         D.S = 4A trong một chu kì.

Câu 38. Đoạn mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện có tần số góc  chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch này

       A.phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch.                      B.bằng 0.

       C.phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch.            D.bằng 1

 Câu 39. Mạch RLC nối tiếp, khi tần số dòng điện là f thì ZL = 25W và ZC = 75W. Khi dòng điện có tần số fo thì cường độ dòng điện qua mạch cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng

       A.f = 25fo                    B.fo = f                     C.fo = 25f                 D.f =  fo

 Câu 40. Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện mắc nối tiếp nhau. Với , ,. Điện áp 2 đầu mạch điện là . Biểu thức điện áp hai đầu điện trở là:

       A..                            B.

       C..                             D..

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
Hạt nhân lượng tử_Tuyển tập đề thi ĐH – CĐ các năm_ Đề bài
Hạt nhân lượng tử_Tuyển tập đề thi ĐH – CĐ các năm_ Đề bài
Tổng hợp các câu hỏi chương Hạt nhân nguyên tử trong đề thi Đại học – Cao đẳng từ năm 2007 – 2014
Chuyên mụclt đại học khối A, A1
Vật lý 12_Tổng ôn lý thuyết phần dao động cơ_có đa
Vật lý 12_Tổng ôn lý thuyết phần dao động cơ_có đa
Kết bạn với Nhanthanh: nhanthanh@gmail.com để được giải đáp.
Chuyên mụclt đại học khối A, A1
no img nhan thanh
CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC TUYỂN TẬP CÂU HỎI LÝ THUYẾT  
  CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC TUYỂN TẬP CÂU HỎI LÝ THUYẾT Câu 1: Chọn câu đúng nhất Pha ban đầu của dao động điều hoà phụ thuộc vào A. tần số dao động.                                                     ...
Chuyên mụclt đại học khối A, A1
Đề kiểm tra kiến thức phần dao động cơ và sóng cơ học, 60 phút, T10-2015.
Đề kiểm tra kiến thức phần dao động cơ và sóng cơ học, 60 phút, T10-2015.
Để được giải đáp những vấn đề mình thắc mắc các bạn vào group: Học Vật lý cùng Nhân Thành Để được giải đáp: https://www.facebook.com/NhanThanh.VN  
Chuyên mụclt đại học khối A, A1
Đề thi môn Vật lý CĐ, 2014
Đề thi môn Vật lý CĐ, 2014
Cần trợ giúp hãy kết bạn cùng facebook – nhanthanhcs1@gmail.com
Chuyên mụclt đại học khối A, A1
Sách và tư liệu
Tổng ôn lý thuyết chương Dao động điện_Vật lý12_thi thpt 2017_Tổng hợp đề thi đại học tới 2016
Tổng ôn lý thuyết chương Dao động điện_Vật lý12_thi thpt 2017_Tổng hợp đề thi đại học tới 2016
Dao động điện từ (~5/40 câu)Trong chương trình học, các nội dung về mạch dao động tương đối ít, và ...
LỜI GIỚI THIỆU BỘ HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP
No img
LỜI GIỚI THIỆU BỘ HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬPNgày 22-12-1994, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ...
Tuyển tập câu hỏi lý thuyết_Sóng điện từ_ND 3_Đáp án
Tuyển tập câu hỏi lý thuyết_Sóng điện từ_ND 3_Đáp án
Để được giải đáp những vấn đề mình thắc mắc các bạn vào group: Học Vật lý cùng Nhân Thành ...
THE SECOND-SEMESTER EXAMINATION – Tiếng anh lớp 11 – Tài liệu cô Cẩm Nhung
THE SECOND-SEMESTER EXAMINATION – Tiếng anh lớp 11 – Tài liệu cô Cẩm Nhung
 THE SECOND-SEMESTER EXAMINATIONTime allowed: 60 minutesI.              PRONUNCIATION1.     Which of the following words has the underlined part pronounced differently from that ...
THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2022 – VẬT LÍ – ĐỀ 20
THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2022 – VẬT LÍ – ĐỀ 20
ĐỀ THI THỬPHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌAĐỀ 20KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2022Bài thi: KHOA HỌC TỰ ...