Đề & Đa kt kì 1 Lý 12 – THPT Nhân Chính – 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT NHÂN CHÍNH

Mã đề 485

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Vật lý lớp 12

Thời gian làm bài: 60 phút

 

Đề bài (Đáp án ở phía sau)

Câu 1. Đặt điện áp u = U0sint với , U0 không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Điện áp hai đầu điện trở thuần, hai đầu cuộn dây thuần cảm và hai đầu tụ điện lần lượt là 60 V, 40 V, 120V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng

 1. 100 V.             120 V.                    C. 60 V                  D. 240V.

Câu 2. Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng cơ kết hợp cùng phương A và B dao động cùng pha, cùng tần số f = 24 Hz. Điểm M trong vùng giao thoa của hai sóng có biên độ dao động cực đại, giữa M và đường trung trực của AB còn 3 dãy cực đại khác. Biết MA = 30 cm, MB = 24 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

 1. 24 cm/s. 36 cm/s.                  C. 18 cm/s.                  D. 72 cm/s.

Câu 3. Khi nói vè dao động cơ tắt dần thì phát biểu nào sau đây là sai ?

 1. Ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
 2. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian.
 3. Cơ năng của vật giảm dần theo thời gian.
 4. Chu kì dao động giảm dần theo thời gian.

Câu 4. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ A và có pha ban đầu là  rad và   rad. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên lần lượt là

 1. 2A và rad.             B. A và 0 rad.        C. 0 và   rad.             D.  và 0 rad.

Câu 5. Một khung dây dẫn phẳng, dẹt, hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 60 cm2, quay quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung) trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,4 T. Từ thông cực đại của khung dây là

 1. 0,6 Wb. 4,8 Wb.                   C. 2,4 Wb.                   D. 1,2 Wb.     

Câu 6. Điều kiện để hai sóng cơ gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

 1. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
 2. cùng tần số, cùng phương.
 3. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
 4. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ.

Câu 7. Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi bằng 0,05s. Âm do thép phát ra là

 1. hạ âm âm mà tai người nghe được.          C. siêu âm.                  D. nhạc âm.

Câu 8. Ở mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp cùng phương A và B dao động cùng pha với nhau. Biết tốc độ sóng không đổi trong quá trình lan truyền, bước sóng do mỗi nguồn trên phát ra bằng 18 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên đoạn AB là

 1. 9 cm. 3 cm.                       C. 12 cm.                     D. 6 cm.

Câu 9. Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm tụ điện có điện dung C, cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần R. Khi dòng điện có tần số góc  chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch

 1. bằng 0. B. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch.
 2. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch. D. bằng 1.

Câu 10. Đối với đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện C ghép nối tiếp thì

 1. điện áp tức thời luôn chậm pha so với cường độ dòng điện tức thời.
 2. điện áp tức thời nhanh pha so với cường độ dòng điện tức thời một góc .
 3. điện áp tức thời luôn nhanh pha so với cường độ dòng điện tức thời.
 4. điện áp tức thời chậm pha so với cường độ dòng điện tức thời một góc .

Câu 11. Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do thì chiều dài dây có thể bằng

 1. hai lần bước sóng. 1/2 bước sóng.                    C. một bước sóng.      D. 1/4 bước sóng.

Câu 12. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 4 bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên dây là

 1. 2 m.                         0,25 m.                               C. 0,5 m.                                 D. 1 m.

Câu 13. Công thức liên hệ giữa tần số góc, tần số và chu kì trong dao động điều hòa lần lượt là

 1. . B. .             C. .                     D. .

Câu 14. Một vật dao động điều hòa dọc theo một trục Ox. Khi vật ở ly độ 2 cm thì có gia tốc -0,8 m/s2. Lấy =10. Chu kì dao động của vật là

 1. 1 s.              s.                                     C.  s.                                     D.  s. 

Câu 15. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều?

 1. Dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch xoay chiều luôn luôn lệch pha nhau.
 2. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian là dòng điện xoay chiều.
 3. Dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian là dòng điện xoay chiều.
 4. Dòng điện có chiều thay đổi theo thời gian là dòng điện xoay chiều.

Câu 16. Trong mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp i = I0cost là cường độ dòng điện qua mạch và

u = U0cos(t+) là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch được tính theo biểu thức nào sau đây?

 1. P = cos. B. P = UI.                               C. P = ZI2.                               D. P = RI02.

Câu 17. Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cường độ dòng điện trong mạch và điện áp ở hai đầu đoạn mạch luôn

 1. lệch pha nhau 600. cùng pha nhau.       C. ngược pha nhau.                 D. lệch pha nhau 900.

Câu 18. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm L =  (H) và tụ điện C =  (F) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 120cos100t (V). Điện trở của biến trở phải có giá trị bao nhiêu để công suất của mạch đạt giá trị cực đại? Giá trị cực đại của công suất là bao nhiêu?

 1. R = 50 , Pmax = 144 W. B. R = 100 , Pmax = 72 W.   
 2. R = 120 , Pmax = 60 W. D. R = 80 , Pmax = 90 W.

Câu 19. Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy qua một đoạn mạch. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện này bằng 0 là

 1. s.             B.  s.                         C.  s.                                   D.  s.

Câu 20. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 , cuộn dây cảm thuần có L =  (H). Để điệp áp hai đầu đoạn mạch sớm pha   so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là

 1. 125.             100.                     C. 150.                                 D. 75 .

Câu 21. Khi nói về dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

 1. Dao động của con lắc đơn luôn là dao động điều hòa.
 2. Cơ năng của vật dao động điều hòa không phụ thuộc vào biên độ dao động.
 3. Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng.
 4. Dao động của con lắc lò xo luôn là dao động điều hòa.

Câu 22. Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường

 1. là sóng ngang. B. trùng với phương truyền sóng.
 2. vuông góc với phương truyền sóng. D. là phương thẳng đứng.

Câu 23. Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 34 cm. Tần số của sóng âm này là

 1. 1500 Hz. 500 Hz.                   C. 1000 Hz.                             D. 2000 Hz.

Câu 24. Điện áp xoay chiều ở hai đầu đoạn mạch điện có biểu thức u = U0cos100t (V). Điệp áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch này là

 1. U = U0 U = 2U0.                             C. U = .                                D. U = .       

Câu 25. Đặt điện áp xoa chiều u = 220cos(100t+ ) (V) vào một đoạn mạch thì dòng điện chạy qua có cường độ i = cos(100t –  ). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là

 1. 220 W.             110 W.                                C. 110 W.                           D. 110 W.

Câu 26. Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí sang môi trường nước thì

 1. chu kì của nó tăng. B. bước sóng của nó tăng.
 2. tần số của nó giảm. D. bước sóng của nó không thay đổi.

Câu 27. Một chất điểm dao động trên trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Biết phương trình vận tốc của vật là v = 20cos( ) (cm/s). Phương trình dao động của vật có dạng

 1. x = 5cos(). B. x = 5cos( ).          
 2. x = 5cos().             D. x = 5cos( ).           

Câu 28. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch  RLC nối tiếp, khi tăng dần tần số của dòng điện thì

 1. điện trở thuần giảm. dung kháng tăng.               C. cảm kháng tăng.     D. điện trở thuần tăng.

Câu 29. Chọn công thức đúng về tần số dao động điều hòa của con lắc đơn

 1. f = .             f =.                            C. f =.                 D. f =.   

Câu 30. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và vị trí cân bằng của một bụng sóng bằng

 1. một phần tư bước sóng. B. hai lần bước sóng.
 2. một bước sóng. D. một nửa bước sóng.

Câu 31. Con lắc lò xo nằm ngang gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Tác dụng vào m một ngoại lực tuần hoàn có tần số góc . Khi ổn định vật m dao động theo tần số

 1. f = .             f =.                            C. f =.                D. f = + .

Câu 32. Đơn vị đo cường độ âm là

 1. oát trên mét (W/m) B. Niutơn trên mét vuông (N/m2)
 2. Ben (B). D. Oát trên mét vuông (W/m2).

Câu 33. Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 60dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M

A.2 lần.                               B. 100 lần.                               C. 10 lần.                                 D. 20 lần.

Câu 34. Đặt điện áp xoay chiều u = 220cos(100t ) (V) vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 40 , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,9/ (H) và tụ điện có điện dung C = 10-3/5 (F). Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là 110 V và đang tăng thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm gần đúng bằng

 1. 495 V.             350 V.                                C. 275 V.                                D. 175 V.

Câu 35. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Tại thời điểm t1, vật có tốc độ 5 cm/s, sau đó một phần tư chu kì, gia tốc của vật có độ lớn 50 cm/s2. Cho g =. Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng của vật là

 1. B. 10 cm.                                 C. 1 dm.                                  D. 1 cm.         

Câu 36. Đặt điện áp u = 120cos(t ) (V) ( thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R=30, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L =  (H) và tụ điện có điện dung C =  (F) mắc nối tiếp. Thay đổi   để điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch vuông pha với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi đó là

 1. 160(V).                  160 (V).                              C. 80 (V).                                D. 220 (V).

Câu 37. Một sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với tốc độ 8 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên cùng phương truyền sóng, cách nguồn sóng những đoạn lần lượt là 20 cm và 22,5 cm, lệch pha nhau góc

 1. . .                        C. .                            D. .          

Câu 38. Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 2 m thì mức cường độ âm là 50 dB. Tại điểm cách nguồn âm 20 m thì mức cường độ âm bằng

 1. 30 dB.             25 dB.                    C. 20 dB.                    D. 300 dB.

Câu 39. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật nặng có khối lượng 100 g gắn vào lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k. Chọn trục tọa độ có phương trình x = 4cos( ) (cm). Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn của lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đi được quãng đường 19 cm (kể từ thời điểm ban đầu) là

 1. 0,9 N.             1 N.                                    C. 1,8 N.                     D. 1,6 N.

Câu 40. Trên mặt thoáng của một chất lỏng yên lặng, người ta tạo ra hai nguồn phát sóng kết hợp cùng phương A và B, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA=2cos(2 (cm),uB=3cos(2 (cm). Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trong vùng giao thoa giữa hai sóng, xét một điểm M bất kì trên mặt chất lỏng cách đều A và B. Điểm M dao động với biên độ

 1. B. 7 cm.                       C. 5 cm.                       D. 1 cm.

 

Để lại một bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz
Bài liên quan
Vật lý 12_Tổng ôn lý thuyết chương Lượng tử_có đa
Vật lý 12_Tổng ôn lý thuyết chương Lượng tử_có đa
Kết bạn cùng facebook: nhanthanhcs1@gmail.com để được chia sẻ
Chuyên mụclt đại học khối A, A1
Dao động điện từ_Tuyển tập đề thi ĐH – CĐ các năm_ Đề bài
Dao động điện từ_Tuyển tập đề thi ĐH – CĐ các năm_ Đề bài
Tổng hợp các câu hỏi chương Dao động cơ học trong đề thi Đại học – Cao đẳng từ năm 2007 – 2014
Chuyên mụclt đại học khối A, A1
Phần 1_Dao động cơ_Đáp án_Những câu lý thuyết Vật lý khó và hay trong các đề thi gần đây
Phần 1_Dao động cơ_Đáp án_Những câu lý thuyết Vật lý khó và hay trong các đề thi gần đây
Các em nên tự làm hoặc đọc một lượt phần đáp án để giải đáp những vấn đề mình thắc mắc. Vào group: Học Vật lý cùng Nhân Thành để được giúp đỡ
Chuyên mụclt đại học khối A, A1
Vật lý 12_Lượng tử_Nd1_Hiện tượng quang điện
Vật lý 12_Lượng tử_Nd1_Hiện tượng quang điện
NỘI DUNG CẦN NẮM TRONG CHƯƠNGHiện tượng quang điện ngoài: (2 câu)Khái niệm về hiện tượng quang điện ngoài, các định luật quang điệnThuyết lượng tử ánh sáng.Bài toán về điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện ngoài.Hiện tượng ...
lt đại học khối A, A1Vật lý Đại cương cho khối ngành Kỹ thuật
Sách và tư liệu
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I (2016) MÔN: NGỮ VĂN – TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I (2016)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I (2016) MÔN: NGỮ VĂN – TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I (2016)
 TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA         KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I (2016)                                                                   MÔN: NGỮ VĂN           ĐỀ CHÍNH ...
Vật lý 12_Công thức căn bản cần cho thi thpt 2016_P2
Vật lý 12_Công thức căn bản cần cho thi thpt 2016_P2
Học tập cùng Nhân Thành: facebook-nhanthanhcs1@gmail.com
VẬT LÝ 10 – ND5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG
VẬT LÝ 10 – ND5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG
KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG, VẬT LÝ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CƠ ...
Đề cương ôn tập toán lớp 10 học kì 1 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hà Nội
No img
Sưu tầm  chia sẻ đề cương ôn tập toán lớp 10 học kì 1 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ...